1. juli 2020 afholdtes et hastigt indkaldt bestyrelsesmøde med tre punkter på dagsordenen

Af Bjarne Bisballe, sekretær

Alle fem bestyrelsesmedlemmer deltog.

  1. En gave til RØ i forbindelse med klubbens 90-års fødselsdag: En sammenplantning til hjørnet ved de små borde i det store lokale var blevet foreslået og det blev så bevilget. Udgift 363 kr.
  2. Formanden har påtaget sig opgaven at forestå vanding af planten hver onsdag.

  3. Ny opvaskemaskine er ønsket, og da vores ansøgning hos fonde ikke gav noget, ville RØ stå for 15.000 kr af udgifterne Formanden foreslog at vi så spædede til med de manglende 12.000 kr af de i alt 27.000 kr en sådan (professionel) maskine koster og at beløbet tages af 'kaffekassen' og at den sædvanlige femmer for kaffen sættes til en tier indtil de 12.000 kr er sparet sammen hvorefter vi igen overgår til at betale en femmer. Det blev enstemmigt vedtaget.

  4. Følgende aktiviteter søges i disse coronatider gennemført, hvis vejret er med os: 22. juli, madpakketur til Mormorstranden (med én dåseøl pr deltager). 12. august, redningsøvelse i havnen. 26. august, tur til Saltholm. 9. september, kaproning.

Vi vil deltage i den årlige Regata i regi af ARK klubben (om der bliver fest bagefter vides først ca 8. august).

Alle andre særlige aktivitetet er på stand-by indtil videre: Kanindåb, en fest i september.

Under eventuelt.
Indtil nu har der været 19 - 22 roere i aktivitet på onsdage, men ikke megen social aktivitet i den forbindelse.

Vi har fået to nye medlemmer: Jens Barnholdt Larsen som er nybegynder og Gitte Hastrup, som kommer fra RØ.

Ny regel: Ved bugsering af både på land skal der være en person, der passer stævnen og en der passer agten, så sammenstød med andre både undgås.

Bjarne Bisballe, sekretær

Bestyrelsesmøde 3. januar2020 kl. 11 - 13 i roklubben

Af BjarneBisballe, sekretær

Til stede: Hele bestyrelsen, suppleant og webmaster.


Endagsorden med 10 punkter var omdelt.


¤1. De enkeltebestyrelsesmedlemmers opgaver. Ingen ændringer i forhold til, hvad der blevgennemgået på bestyrelsesmødet 21. maj 2019.
Dog blev det diskuteret om også fødselsdatoer skal være en del af denoffentligt tilgængelige medlemsliste på opslagstavlen. Hvert enkelt medlem vilblive spurgt.


¤2. Opdateringaf aktiviteter - Besøg på brandmuseum 22. januar. Formand indhentertilmeldinger nærmeste onsdag, den 8. januar. Besøg på SAS museet. Dato er endnuusikker pga af at museets kontaktperson ikke rigtig har tid, enten 22. eller29. februar.


¤3.Ansøgningen om tilskud til ny opvaskemaskine var blevet afvist. Nordeafondengiver aldrig begrundelse for deres afslag. Vi forsøger muligvis igen.<spanstyle='font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'>

¤4.Generalforsamling 11. marts. Formand fremlagde oplæg til den formelleindkaldelse med 9 punkter. Indkaldelsen skal være ude senest 19. februar.


På indkaldelsen skal der henvises til, at foreningens vedtægter kan ses påhjemmesiden. Alle valgbare bestyrelsesmedlemmer på valg samt suppleant,accepterer genvalg.

Valgperioder iflg vedtægterne. Næstformand for to år, kasserer for to år,sekretær for to år, suppleant for et år, revisor for et år, og bestyrelsen vilindstille Allan Elgaard som revisor.


Webmaster er ikke formelt bestyrelsesmedlem, men deltager på frivillig basis ibestyrelsesmøderne og er egentlig godt tilfreds med den ordning.


Forslag til vedtægtsændringer fra medlemmerne skal være modtaget senest 26.februar. Alle kontingentbetalende har stemmeret på generalforsamlingen. Derforer det vigtigt at vide, hvem der har betalt kontingentet.


Kontingentopkrævning med forfaldsdato sendes derfor ud med mail til allepotentielle medlemmer. Om enkelte er der tvivl, om de fortsætter som medlemmer.
De skal lige spørges. Kontingent skal være betalt senest ved udgangen affebruar.

¤5. Formanden,laver skriftlig årsberetning suppleret med input fra rochef og næstformand.


På generalforsamlingen vil formand, næstformand, kasserer og rochef redegørefor hver deres område. Beretningen lægges på hjemmesiden efter generalforsamlingen

¤6. Budget fortredages langtursstyrmandskursus, 7., 8. og 9. februar på ca 20.620 kr for 17deltagere (både Øresund og os) med to undervisere blev fremlagt


¤7. Nyemedlemmer ønskes. Webmaster vil henvende sig til diverse lokale ugeaviser.


¤8.Bestyrelsen besluttede at også vinterroning skal være mulig, grundet udtryktbehov fra nogle medlemmer. hvorfor ro reglementet ændres (kan ses påhjemmesiden):
Der indføres en ny paragraf 2. og den gamle paragraf 2 bliver herefter benævntparagraf 3 og så fremdeles.


¤9.Bestyrelsen vil opfordre medlemmer til at deltage i SSP (Sved På Panden)-arrangementer). ¤


10. Evt. Nyt bestyrelsesmøde fastsættes til 2. marts kl 13.00.

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 17. oktober 2019.

 

Alle bestyrelsesmedlemmer undtagen rochef Kurt var til stede.
Desuden deltog suppleant og webmaster.

 

Mødet var indkaldt med dagsorden på 5 punkter

 

¤ pkt1. Status for ansøgning om opvaskemaskine mv.

 

Formanden orienterede om, at alle formalia vedr. Nem-ID var i orden og ansøgningen var sendt. På forespørgsel hos Nordea Fonden, som vi ansøger hos, var man næsten blevet lovet svar sidst i november.

 

¤ pkt 2 Medlemshvervning.

  1. april 2020 vil der være åbent hus fælles for roklub Øresund og Øresunds Ældreroere. Den 29. april vil ØÆ desuden afholde et separat åbent hus arrangement.
    Vi ønsker at få ca 8 -10 nye medlemmer. Vi er klar over at, hvis det skal lykkes bliver vi nødt til at involvere lokalpressen, men venter til efter nytår med at gå i aktion.

 

¤ pkt 3 Langtursstyrmandskursus.

Et kursus lokalt nås ikke i dette efterår, bl.a. begrundet i DFfR's passivitet. Det kan måske blive i foråret 2020.

Det vil blive overvejet, om vi skal sende folk på eksterne kurser. Et problem er at vi ikke har behov for styrmænd, der kan styre på 'ægte' langture, så en hel uddannelse er noget “overkill”.

 

¤ pkt 4 Sved På Panden (SPP-konkurrenceroning)

Vi vil deltage, da bestyrelsen var enig i, at roklubben først og fremmest er sat i verden for at være roklub, og kun som anden prioritet er en festklub.
Vi vil være klar med tilmeldinger med deltagernavne allerede i april/maj og vi vil opfordre medlemmer til at tilmelde sig.

 

¤ pkt 5 Aktivitetsplan for resten af året og hele 2020 med vægt på det næste halvår, samt økonomi.

Lisfonden (festfonden) er fredet resten af 2019, men vi kan bruge af den igen fra efter nytår. Vi lagde os fast på datoer, og vinterens aktiviteter fremgår af den udsendte aktivitetsplan.

 

Til den ordinære generalforsamling skal der laves en skriftlig bestyrelsesberetning om det forgangne års forløb. Den udsendes til alle sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil en kort mundtlig blive fremført, med kun omtale af årets mere usædvanlige hændelser - af hensyn til tilhørerne! Næstformanden syntes ikke om den idé, men kom i mindretal.

 

Datoen for generalforsamlingen bliver 11. marts.

 

Fælles Fødselsdagen for 10 - 12 runde og halvrunde bliver april eller maj. Nærmere følger..

 

Kanindåb bliver måske i 2020 kaldt 'høstfest' hvis der ingen kaniner er at døbe.

 

Af de fire madpakketure i rosæson 2020 skal mindst to arrangeres sådan, at de passive medlemmer kan deltage.

 

Næste bestyrelsesmøde bliver 6 januar kl 11:00 hvor Generalforsamlingen skal forberedes.