Referat af Ordinær Generalforsamling

onsdag den 20. marts 2024 kl. 12.00

i Roklubben Øresunds lokaler.

 

Tekst. Bent Elkjær, sekretær

Foto: Mogens Voigts, webredaktør


Generalforsamlingen fulgte den udsendte dagsorden.

Formanden bød velkommen.  

Allan Elgaard blev valgt som dirigent og Bent Elkjær som referent.

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden og rochefen berettede om foreningen i perioden 20. marts 2023  til 20. marts 2024.

Begge beretninger blev godkendte af forsamlingen. De vedhæftes her. De bør gennemlæses af alle, der er mange gode oplysninger og råd.

 

Kommentarer til beretningen:

Brug for liste over medlemmer, der ønsker at bruge motionsrummet andre dage end onsdag. Giv formand eller rochef besked.

 

Pelle: Opfordrer alle til at deltage i vores aktiviteter. Det er sjovt og givende.

 

Bjarne: Med et medlemstal på 40, må der gøres noget. Meld ud til at i jeres kredse om åbent hus.

 

Pelle: Foreslår, at vi samarbejder med RØ. Lave fælles aktiviteter/opgaver.

 

Formand: Vi har et godt samarbejde med RØ, men ser på ideen om fælles aktiviteter.

 

Rochef. Vi kontakter vores nabo Ferring. For at skaffe medlemmer til primært RØ.

 

Pelle. Nævner at vi befinder os i nedslidte forhold, som ikke er optimale for potentielle nye medlemmers ønsker om optagelse i vores klubber.

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Fremlagt af vores kasserer Bente. Viser et underskud på 236 kroner,

Regnskab godkendt af forsamlingen.

Regnskabet vedhæftes.

Der blev klappet af kaffekassens bestyrer, for det flotte og givende arbejde, hun udføre

4. Fremlæggelse af budget

I næste års budget er der kalkuleret med 5 nye medlemmer.

Budgettet godkendt.


6. Forslag til kontingent
Uændret 800 kroner som foreslået i godkendt budget.


7. Indkomne forslag

Ingen


8. Valg af bestyrelse

Næstformand Preben Andersen: Villig til genvalg og blev valgt med akklamation.

Kasserer Bente Bregendahl: Villig til genvalg og blev valgt med akklamation.

Sekretær Bent Elkjær: Villig til genvalg og blev valgt med akklamation.

Revisor Allan Elgaard: Villig til genvalg og blev valgt med akklamation.

Suppleant: Mogens Vogt villig til genvalg og valgt med akklamation.


9. Eventuelt

Preben og Mogens arbejder fortsat på at oprette en Facebook gruppe, som RØ medlemmer kan melde sig til.

På Carstens spørgsmål om, hvad der skal på, svarer Preben, at vi så kan skrive til hinanden og få de seneste informationer hurtigt.

Vejledning i oprettelse og i at komme få følger.

 

Pelle: Vi må gøre noget for at skabe sammenhæng i vores arrangementer, Og gerne samarbejde med RØ for at skabe aktiviteter.

 

Preben: RØ var inviteret til Skt. Hans festen. Der kom ingen.

 

Carlo: Efterlyste information om vores adgang til Korsvejens Skole.

Herunder hvem der har nøgle.

Elsebeth undersøger og informerer.

 

Rochefen uddelte diplomer se rochefens beretning

Rochefen påpegede at for at ro langtur skal man med certifikat, højst 3 år gammel, kunne dokumentere at kunne svømme 300 meter.

 

Vores første rodag er onsdag 27. marts.

Som sædvanlig er der indskrivning til roning senest kl. 09:45

Og kaffen starter kl. 13:00

 

Vores rochef Kurt Nielsen bad om ordet for at fortælle, at han er rochef et år endnu, men at han trækker sig til næste generalforsamling,

Så er der nogen, der har lyst at blive vores rochef, så sig til.

 

Formanden takkede dirigenten for et godt gennemført møde og forsamlingen for god ro og orden.

Og glædede sig over, at der var godt med input undervejs.


Formandens beretning:


Referat- for perioden 22. marts 2023 til 19.marts 2024

Igen i det forgangne år har vi desværre mistet medlemmer, både pga. dødsfald og måske pga. at
nogen har indset, at de ikke kommer til at ro mere og ikke har lyst til at deltage i en times kaffe, hvis
de bor langt væk.

Vi er nu nede på 42 ordinære medlemmer, 2 passive og 6 medlemmer fra RØ, derfor ser vi frem til, at
vores tiltag om fælles åbent hus på en lørdag eller søndag giver resultat. Desuden har vi og RØ på
skift skrevet en lille artikel om vores virke. I vores seneste artikel har vi opfordret til at man kontakter
én fra bestyrelsen, hvis man er interesseret i at høre mere. Vi vil i så fald indbyde vedkommende til at
komme en onsdag og blive vist rundt og introduceret.

Siden sidste generalforsamling den 21. marts 2023, har vi haft følgende aktiviteter:
Bestyrelsesmøder 30. marts:
1. Evaluering af generalforsamlingen.
2. Langturs Styrmandskursus bevilges til Anders og Benny.

 1. maj:
  1. Forberedelser af besøg i Bryggens Roklub.
  2. Gennemgang af opgaver i bestyrelsen og de øvrige medlemmers opgaver.
  3. Nye regler for tilskud i Tårnby Kommune, som ingen konsekvenser har for os, idet reglerne
  gælder børn og unge under 25 år.

 2. september:
  1. Opdatering aktivitetslisten.
  2. Oplæg til mødet med RØ, specielt med tanke på overvejelser vedr. Lynettholmen.

 3. oktober:
  1. Behandling af pr. plan, som indebærer at RØ og vi på skift laver et indlæg til Tårnbybladet
  om vores daglige virke. Ideen er at skabe opmærksomhed på klubberne op til en annonce
  vedr. fælles åbent hus.
  2. Oplæg til en skrivelse til By og havn vedr. vores tanker og bekymringer i forbindelse med
  etablering af ny bydel.
  3. I forbindelse med en mindre ”hændelse” bliver det pointeret at mindst én mobil skal være
  tændt og disponibel i båden.
  4. Adgang til klubben. Vi har fået en liste fra RØ ́s kasserer over, hvem der har nøgle til
  klubben. Hvis der er mange, der vil bruge motionsrummet mere end en gang om ugen, er der
  måske brug for at flere får nøgler.

 4. januar:
  1. Planlægning af Generalforsamlingen.
  2. Åbent hus sammen med RØ bliver en lørdag eller søndag slut april.
  3. Chat på vores hjemmeside er desværre ikke teknisk muligt, vi vil i stedet oprette en
  Facebook gruppe. Vi vil dog stadig sende mail ud til alle, når der er vigtige beskeder.

Andre møder:
Vores årlige samarbejdsmøde med RØ
Blev afholdt 21. september 2023:

De væsentligste punkter var
1. Pantdåser skal ikke i metalspanden.
2. Oppustelige veste skal hænges på plads med lukkede gjorde.
3. 4 åres skal placeres i midten af bådhallen, 2 åres ved væggene.
4. Vi bør opdatere vores oplysninger om kontaktpersoner i ro kortet.
5. Lejeaftalen med Tårnby Kommune er forlænget til 1. juli 2037.
6. Brug af motionsrum for ØÆ ud over onsdag vedtages mod et mindre beløb.


Møde med By&Havn:
Fyraftensmøde 6 november 2023. Det meste forekom endnu meget uafklaret. Man var dog gået i
gang med at etablere noget kystsikring.

Møde med Sund &Bælt:
Sammen med RØ 20. november 2023 i klubben, hvor de fortalte om de foreløbige planer, som ikke var endelig vedtaget. Der blev lagt op til en tæt kontakt med løbende gensidige drøftelser mellem os og Sund&Bælt. Lynetteløbet blev lukket efter efterårsferien.

Borgermøde på hotel Scandic 31. januar 2024, om Lynetteholmen. Deltagere:
Fra Tårnby kommune borgmester Allan S. Andersen, som omtalte behovet for at sikre et godt miljø omkring Kastrup Havn samt vigtigheden af digesikring.

Fra Sund&Bælt
Kommunikationschef Nicolaj Bro Jøncke omtalte ideerne omkring tunnelforbindelsen (som ikke afveg væsentligt fra tidligere møder).

Miljø og myndigheds direktør Christina Berlin Hovmand, som talte om miljøkonsekvenser og hvilke tiltag man havde foretaget. Hunpointerede, at man havde gode erfaringer med Broforbindelserne.

Herefter var der gruppediskutioner, hvor man kunne komme med forslag og kritik.

Fra arkitektfirmaet, Dan Haslev. Firmaet står bl.a. bag udformningen af Amager Strandpark. Han kom med nogle forskellige oplæg til evt. udformning af Kastrup Havn.

Det sociale
Suppe på sidste ro dag. Sild på første ro dag.
Fælles spisning, nu koordineret af Næstformanden.
Fastelavn/tøndeslagning
Fælles fødselsdag.
Julefrokost, maden igen produceret af medlemmerne.
Gløgg og æbleskiver.
Champagne og kransekage.

Den 1.november havde vi et meget inspirerende foredrag af Tom Guldbæk, tidligere ansat i bl. a. i Uropatruljen.

Den 24. januar var vi på besøg hos Ferring, hvilket var en meget positiv oplevelse, både mht.
præsentationen og indtrykket af den meget smukke og spændende bygning.

Elsebeth Wehage/formand

Rochefens beretning.


Ro-Sæson 2023 / Statistik. den 19. marts 2024

Ro-sæsonen 2023. Standerhejsning d. 25. marts og første ro-dag d.29. marts hvor 15 friske 3 kvinder og 12 mænd var på vandet.

Der var 31 mulige ro-dage i 2023, og der var 3 dag - d.26 april, d.10 maj og d.25 oktober med ro-forbud pga. dårligt vejr.

Der blev roet i alt 6410 Km af 33 medlemmer med et samlet gennemsnit på 194 Km.
Til sammenligning kan nævnes, at der i sæson 2022 blev roet i alt 6473 Km af 39 medlemmer med et samlet gennemsnit på 166 Km.
Det skal bemærkes, at 34% af klubbens medlemmer slet ikke var på vandet i sæson 2023.
Til sammenligning kan nævnes at i jubelåret 2019 roede 40 roer over 7000 Km.

 

Vi deltog i SPP-roning, med 2 hold:

Hold 1. ØÆ 1200, Anders Kristensen. 51, Anne Mette Rasmussen. 54 L., Benny Nielsen. 47
Kurt Nielsen. 49 L., Ole Olesen. 51, Pelle Jandrup. 44 L., Peter Nørup. 41 L. Preben Andersen. 54

Hold 2. ØÆ 1201
Bent Elkjær. 44., Freddy Bregendahl. 43 L.
Bjarne Knudsen. 42 L., Elsebeth Wehage. 47 L., Niels L. Hansen. 56, Ditlev Weih. 53
Per Andersen. 55, Preben Larsen. 56

Vi var på vandet 4 gange a 10 km, 2 gange 5 roer i alt 400 km.

Hold 1. ØÆ 1200 blev nr. 26 og Hold 2 ØÆ 1201 blev nr. 28 ud af 38 tilmeldte hold. Det kan nævnes at ØR blev nr. 31.

Vi roede kun i sydhavnen, det er trafikken igennem byen og parkering i Hellerup der er problemet.

I denne sæson 2024 er der igen mulighed for SPP-roning. Lige nu tyder det på 2 hold.
Vi vil meget gerne have flere med, så hvis nogle vil være med, må i meget gerne meddele det til Ro-chefen.

Selve konkurrencen foregår i Sydhavnen (BR) og i Hellerup (HDR) fra midt maj til slut september, med pause fra midt juni til august fra kl.17 til 20.
Vi ror kun i sydhavnsdelen.

SPP 2024 – datoer for afholdelse.
1) Onsdag d. 22. maj – Sydhavnen (BR)
2) Mandag d. 3. juni – Hellerup (HDR)
3) Mandag d. 10. juni – Sydhavnen (BR)

4) Onsdag d. 19. juni – Hellerup (HDR)
5) Onsdag d. 14. aug. – Sydhavnen (BR)
6) Onsdag d. 21. aug. – Hellerup (HDR)
7) Mandag d. 2. sept. – Sydhavnen (BR)
8) Fredag d. 13. sept. – Hellerup - Finale

Amager Regatta 2023 blev afholdt i B&W Roklub, den sidste lørdag i august, med deltagelse fra ØÆ, vi var tilmeldt i 70+ 4-åres som kom i mål på en 2 plads og 60+ 4-åres kom i mål på en hæderlig 4 plads.
Dette års Amager Regatta 2024 afholdelse af ARK Roklub den 31 august i sydhavnen

Bjarne Knudsen har stillet sig til rådighed for hold sammensætning samt det praktiske omkring arrangementet.
Alle som har lyst til at deltage kan henvende sig til Bjarne
Jeg og Bjarne vil deltage i de planlagte møder ang. Amager Regatta.

Vi har kontakt til Rungsted Roklub (rochef) for en sommer tur, i lighed med Skovshoved turen 2023.

I ro sæsonen 2023 annoncerede vi i lokalaviserne efter nye roer og der var mulighed for at komme på vandet, blive instrueret i at ro og få del i det sociale liv i klubben.

Der kom 5 kaniner. Ret hurtigt faldt 3 fra så tilbage var 2 kaniner Bjarne og Ivar som gennemførte og er blevet døbt ved behørig dåb den 9 august.
Fyldigt referat og fotos kan ses på hjemmesiden.

Hvem har roet længst i klubregi 2023:
Vi har et begreb vi kalder ”Roet i regi af klubben” – dvs. roet i de aktiviteter, som Øresunds

Ældreroere tilbyder medlemmerne (onsdags roning, formiddag og eftermiddag – den årlige lokale kaproning – roning ved amagerregattaen og SPP – roning af både til og fra regattaen – fællesroning arrangeret af ØÆ i andre klubber og lignende), og de kilometer, der opsamles på den måde og som registreres automatisk i ROKORT, danner grundlag for uddeling af disse ”almindelige” diplomer for at skabe ensartede konkurrencevilkår.

Der er velkendte navne på topplaceringerne hos damerne:
Nr. 1 Anne Mette Rasmussen 302 Km. Nr. 2 Elin Bonde 182 Km.

De længste distancer, roet i klubregi, hos herrerne besættes af:
Nr. 1 Peter Nørup 383 Km. Nr. 2 Kurt Nielsen 317 Km.

Vi går selvfølgelig ind for, at man bør ro så meget man har mulighed for – en roet kilometer er stadig en distance, der skal indgå i regnskabet – og derfor registrerer vi også i ROKORT resultater fra andre ro-aktiviteter som f.eks. gæsteroning i andre roklubber. På denne måde kan ro-statistikken godt vise resultater, der ikke er opsamlet på ensartede konkurrencevilkår, og sådanne tilfælde har vi også i sæson 2023.

Hos damerne har. Joanna Rønn benyttet muligheden for at ro 148 Km. i Gjøl Roklub, og da hun også har roet 174 Km. i klubregi, er det blevet til i alt 322 Km. - og det skal hun have et diplom for.

Det samme gælder for Anders Kristensen som i Tolo Roklub roet 100 Km + 12 km i Ålborg Roklub og i klubregi 240 Km er det blevet til i alt 366 Km. - og det skal han have et diplom for.

For at ro-langtur er det nødvendigt at man foreviser attest, for at have svømmet 300m, som er højst 3 år gammel. Dette er et krav i DFfR.s langtursreglement.

Der har været? medlemmer til svømmeprøve i Korsvejens skole svømmehal den 3. marts og 5-6 den 17. marts.

Vær opmærksomme når I håndterer bådene, der skal både være en person for og agter. Pas også på flisebelægningen, den ligger ikke altid på plads. Desuden kan ophalerpladsen, være meget glat.

Til sidst en opfordring til dem, som under ro-turen anvender egen oppustelig redningsvest:
Husk at foretage det årlige eftersyn af vesten, som det er beskrevet i instruktionen - før sæsonen starter!!!
Det er brugerens ansvar at udstyret er i orden! Hvis du er i tvivl om, hvad der skal gøres og hvordan et eftersyn skal udføres, se brugsanvisningen, spørg forhandleren eller find den rigtige metode på YouTube.

Mogens fra Roklubben Øresund/Ro-chefen Allan og kan være behjælpelig med tjek, i kan også selv veje patronen.

Husk: Hele mandskabet skal være iført redningsveste, når vandtemperaturen er 10 grader celsius eller derunder 1 meter nede.
Det er netop her først på sæsonen – hvor vandet er koldest – at der er mest brug for vesten, hvis uheldet er ude!!!

Husk at skrive på lister hos ro-chefen inden i starter roning på vandet:
1: Svømmeprøven 300m vis bevis. (Eller nødløsningen: En ”Tro og love” erklæring)
2: Oppusteligvest er afprøvet.

Vinterroning er forsat en mulighed, man skal udfylde vinterroningstilladelse, godkendes af
bestyrelsen og overholde vinterroningsregelment.
I den forgangne vinter har ingen ønsket tilladelse til vinterroning.
Kurt Nielsen / rochef

Referat af Ordinær Generalforsamling

onsdag den 22. marts 2023 kl. 12.00

i Roklubben Øresunds lokaler.

 

Af Bent Elkjær, sekretær
Foto: Mogens Voigts

 

Generalforsamlingen fulgte den udsendte dagsorden.


Formanden bød velkommen.  

Allan Elgaard blev valgt som dirigent og Bent Elkjær som referent.

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter vedtægterne.

 1. Bestyrelsens beretning

Formanden og rochefen berettede om foreningen i perioden 23. marts 2022 til 21. marts 2023.


Formanden:

 

Endelig en -næsten covid fri periode. Et år, hvor vi desværre mistede medlemmer pga. dødsfald men heldigvis også fik tilført nyt blod til klubben.

 

Siden sidste generalforsamling den 23. marts 2022, har vi haft følgende aktiviteter:

 

Bestyrelsesmøder

 

 1. april:
 2. Den nye bestyrelse etablerer sig, opgaverne fordeles.
 3. Et medlemsforslag om at anskaffe højskolesangbøger afvises med begrundelsen, at vi har

                          rigtig mange ro- relevante sange på lager.    

 

 1. maj:
 2. BW`s roklub har 100-års jubilæum og inviterer os til at deltage i festlighederne, hvilket så

                          vidt jeg ved, ingen af os tog imod.

 1. Lisa ser ikke mere nogen ide i at fortsætte med vinsalget, da det er minimalt, hvad der  

                          bliver solgt. Derfor overtager bestyrelsen restpartiet og bruger det til fester.

                     

 1. august
 2. Preben overtager koordinationen af fælles spisning.
 3. Bjarne Knudsen har gjort opmærksom på, at vi jo kan bruge huset om onsdagen indtil
 4.   16. Han foreslår derfor at man bruger tiden til at træne kaninerne og forberede

                          diverse Konkurrencer.

 1. Tårnby kommune varsler nye parkeringsregler.

 

 1. oktober
 2. Aktivitetslisten opdateres.
 3. Fastsættelse af generalforsamling.

 

 1. februar
 2. Planlægning af generalforsamling.
 3. Vi planlægger Åbent hus 5. april og vi vil opfordre et par de nye medlemmer til at

                          deltage, så de kan fortælle hvordan det er at starte.

 1. Mogens har forslag om et foredrag af an tidligere politimand. Der er tilslutning men

                          Først når ro sæsonen er slut.

 1. Ro kortet er blevet opdateret og man opfordres til at notere navnet/navnene på nærmeste

                          Pårørende.

 1. Der er standerhejsning lø 25. marts
 2. Der er amagerregatta 26. august.

 

 

 1. marts
 2. Sidste aftaler vedr. generalforsamlingen
 3. Annoncer vedr. Åbent Hus, som bliver 5/4. Vi opfordrer nogle af de sidst tilkomne

    medlemmer til at ofre en ro dag og deltage i introduktionen.  

 1. Kurt har kontaktet Skovshoved Roklub vedr. besøg hos dem i løbet af sommeren, han har

    fået et positivt svar.

 1. Preben retter medlemslisten til, så alder opdateres løbende.

 

Andre møde

Møde om nye parkeringsregler, som resulterede i at vi lagde op til 6 timers parkering.

Der er nu opsat nyt skilt med 6 timers parkering i tidsrummet 6-18. Uden for dette tidsrum samt søn-og helligdage er der fri parkering. Vi har dog ikke fået en officiel tilbagemelding fra dem, vi holdt møde med- men har ad anden vej erfaret, at det er besluttet at indføre de nye regler som et forsøg i 2 år, hvorefter det skal genforhandles.

 

”Vedr. parkering, se referatet fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget, 15.12.22, punkt 3:

https://www.taarnby.dk/politik/dagsordener-og-referater

Teknisk Forvaltning vurderer, at 6 timers restriktion på hverdage og fri parkering i weekend-helligdage, vil gavne de forskellige foreninger, som benytter havnen. Teknisk Forvaltning vurderer, at sagen skal evalueres efter 2 år, da der foreligger en risiko for uønsket brug af parkeringspladsen særligt i weekender og helligdage i forbindelse med parkering i relation til Københavns Lufthavn. Skiltningen kan etableres primo 2023”.

 

 

Vores årlige samarbejdsmøde med RØ

 

Blev afholdt 22. september:

 1. Vi orienterede om, at næstformand Preben fremover vedligeholder haven.
 2. Der er desværre rod i øl/vand regnskabet. Årsag ikke helt afklaret.

                      -Samarbejdsaftalen er uændret.

 

Åbent hus

 1. april 2022 holdt vi åbent hus, denne gange uden RØ. Vi fik 12 potentielle nye medlemmer.

                      De 8 er heldigvis forblevet hos os, hvilket er et kæmpe aktiv.

 

Besøg i andre roklubber

 1. maj besøgte vi Bryggen roklub.
 2. juli var vi i Holte roklub m. medbragt smørrebrød.

                     

Det sociale

                      Suppe på sidste ro dag. Sild på første ro dag.

                      Fælles spisning, nu koordineret af Næstformanden.

                      Fastelavn/tøndeslagning

                      Forårsfest.

                      Besøg i Herodes til ølsmagning

                      Jubilæumsfest.

                      Fælles fødselsdag.

                      Julefrokost, maden igen produceret af medlemmerne.

                      Gløgg og æbleskiver.

                      Champagne og kransekage.

 

Elsebeth Wehage/ formand

 

Ro chefen:

 

Ro-sæsonen 2022 var uden covid restriktioner og det var vi alle glade for.

Standerhejsning d. 26. marts og første ro-dag d.30. marts hvor 13 friske roer 4 kvinder og 9 mænd var på vandet. Der var 31 mulige ro-dage i 2022, og der var 1 dag - d.6. april med ro-forbud pga. dårligt vejr.

Der blev roet i alt 6473 Km af 39 medlemmer med et samlet gennemsnit på 166 Km.

Til sammenligning kan nævnes, at der i sæson 2021 blev roet i alt 5913 Km af 29 medlemmer med et samlet gennemsnit på 197 Km.

Det skal bemærkes, at 37% af klubbens medlemmer slet ikke var på vandet i sæson 2022.

Til sammenligning kan nævnes at i jubelåret 2019 roede 40 roer over 7000 Km.

 

 

Vi deltog i SPP-roning: På holdet i 2022 var Kurt, Preben A, Peter, Benny, Ole, Pelle, Anders og Anne Mette, Bent.

Vi var på vandet 4 gange a 10 km, 5 roer i alt 200 km) vi blev nr. 28 ud af 41 tilmeldte både, det kan nævnes at ØR blev nr. 27.

Vi roede kun i Sydhavnen vi undskyldte os med ombygninger i Hellerup Roklub, men måske er det mere trafikken igennem byen og parkering der er problemet.

I denne sæson 2023 er der igen mulighed for SPP-roning.

Vi vil meget gerne have flere hold med, så hvis nogle vil være med, må i meget gerne meddele det til

Ro-chefen.  Lige nu har 14 meldt sig, så alt tyder på 2 hold.

Selve konkurrencen foregår i Sydhavnen (BR) og i Hellerup (HDR) fra midt maj til slut september, med pause fra midt juni til august fra kl.17 til 20.

Måske skal vi generelt nøjes med at ro sydhavnsdelen.

 

SPP 2023 – datoer for afholdelse

 

15.05.23 mandag – Hellerup

24.05.23 onsdag – Bryggen

07.06.23 onsdag – Hellerup

14.06.23 onsdag – Bryggen

07.08.23 mandag – Hellerup

16.08.23 onsdag – Bryggen

30.08.23 onsdag – Hellerup

08.09.23 fredag - Bryggen

 

 

Amager Regatta blev afholdt i Bryggens Roklub, den sidste lørdag i august, med deltagelse fra ØÆ, vi var tilmeldt i 70+ og kom i mål på en hæderlig 4 plads.

Dette års Amager Regatta 2023 afholdelse af B & W Roklub d.26 august i østbassinet bag Langelinie, Bjarne Knudsen har stillet sig til rådighed for hold sammensætning samt det praktiske omkring arrangementet.

Alle som har lyst til at deltage kan henvende sig til Bjarne og ellers skal han nok komme med et lille prik.

Jeg og Bjarne vil deltage i de planlagte møder ang. Amager Regatta.

 

Vi har kontakt til Skovshoved Roklub (Susanne Bærentsen ro chef) for en sommer tur, i lighed med Holte turen 2022.

 

 

I ro sæsonen 2022 annoncerede vi i lokal aviserne efter nye roer og der var mulighed for, at komme på vandet, blive instrueret i at ro og få del i det sociale liv i klubben.

Vi var glade for der kom 12 kaniner. Ret hurtigt faldt 3 fra så tilbage var 9 kaniner som alle gennemførte og er blevet døbt ved behørig dåb d.24 august, efterfølgende er 1 mere faldet fra så der nu er 8 tilbage. Det er vi alle glade for.

Fyldigt referat fra kanin dåb kan ses på hjemmesiden.

 

 

Hvem har roet længst i klubregi 2022:

Vi har et begreb vi kalder ”Roet i regi af klubben” – dvs. roet i de aktiviteter, som Øresunds Ældreroere tilbyder medlemmerne (onsdags roning, formiddag og eftermiddag – den årlige lokale kaproning – roning ved amagerregattaen og SPP – roning af både til og fra regattaen – fællesroning arrangeret af ØÆ i andre klubber og lignende), og de kilometer, der opsamles på den måde og som registreres automatisk i ROKORT, danner grundlag for uddeling af disse ”almindelige” diplomer for at skabe ensartede konkurrencevilkår.

 

Der er velkendte navne på topplaceringerne hos damerne:

Nr. 1 Anne Mette Rasmussen med 281 Km. 

Nr. 2 Et særligt diplom til Joanna Rønn med 227 Km + 50 Km i Gjøl Roklub i alt 277 Km.

Stort tillykke til begge.

 

De længste distancer, roet i klubregi, hos herrerne besættes af:

Nr. 1 Peter Nørup 329 Km.

Nr. 2 Kurt Nielsen 324 Km.

 

Vi går selvfølgelig ind for, at man bør ro så meget man har mulighed for – en roet kilometer er stadig en distance, der skal indgå i regnskabet – og derfor registrerer vi også i ROKORT resultater fra andre ro-aktiviteter som f.eks. gæsteroning i andre roklubber. På denne måde kan ro-statistikken godt vise resultater, der ikke er opsamlet på ensartede konkurrencevilkår, og et sådant tilfælde har vi også i sæson 2022 i topplaceringerne hos damerne. Joanna Rønn har benyttet muligheden for at ro 50 Km. i Gjøl Roklub, og da hun også har roet 227 Km. i klubregi, er det blevet til i alt 277 Km.  – og det skal hun have et diplom for. Det samme gælder for og Anders Kristensen har i Tolo Roklub roet 100 Km.

og i klubregi 266 Km. er det blevet til i alt 366 Km.

 

Et særligt diplom til Anders Kristensen 266 Km + 100 Km i Tolo i alt 366 Km. 

Stort tillykke til alle 3.

 

For at ro-langtur er det nødvendigt at man foreviser attest, for at have svømmet 300m, som er højst 3 år gammel.

Dette er et krav i DFfR’s langtursreglement.

Der har været 7 medlemmer til svømmeprøve i Korsvejens skole svømmehal d.3 marts og 5-6 d.17 marts.

 

Vær opmærksomme når I håndterer bådene, der skal både være en person for og agter. Pas også på flisebelægningen, den ligger ikke altid på plads. Desuden kan ophalerpladsen, være meget glat.

 

 

 

Til sidst en opfordring til dem, som under roturen anvender egen oppustelig redningsvest:

Husk at foretage det årlige eftersyn af vesten, som det er beskrevet i instruktionen - før sæsonen starter!!!  Det er brugerens ansvar at udstyret er i orden! Hvis du er i tvivl om, hvad der skal gøres og hvordan et eftersyn skal udføres, se brugsanvisningen, spørg forhandleren eller find den rigtige metode på YouTube.

Mogens fra Roklubben Øresund/Ro-chefen Allan og kan være behjælpelig med tjek, i kan også selv veje patronen.

 

Husk: Hele mandskabet skal være iført redningsveste, når vandtemperaturen er 10 grader celsius eller derunder 1 meter nede.

Det er netop her først på sæsonen – hvor vandet er koldest – at der er mest brug for vesten, hvis uheldet er ude!!!

 

Husk at skrive på lister hos ro-chefen inden i starter roning på vandet:

1: Svømmeprøven 300m vis bevis. (Eller nødløsningen: En ”Tro og love” erklæring)

2: Oppusteligvest er afprøvet.

Vinterroning er forsat en mulighed, man skal udfylde vinterroningstilladelse, godkendes af bestyrelsen og overholde vinterroningsregelment.

I den forgangne vinter har ingen ønsket tilladelse til vinterroning.

 

Kurt Nielsen / ro chef

 

Begge beretninger blev godkendte af forsamlingen.

 
2. Fremlæggelse af revideret regnskab

Fremlagt af vores kasserer Bente. Viser et overskud på 8.277 kroner,

Regnskab godkendt af forsamlingen

 

3. Fremlæggelse af budget

I næste års budget er der kalkuleret med 7 nye medlemmer.

Budgettet godkendt.

 

4. Indkomne forslag

Ingen

 

5. Forslag til kontingent

Uændret som foreslået i godkendt budget.

 

6. Valg af bestyrelse

Formand: Elsebeth Wehage villig til genvalg og blev valgt med akklamation.

Rochef: Kurt Nielsen villig til genvalg og blev ligeledes valgt med akklamation.

Revisor: Allan Elsgaard villig til genvalg og blev valgt med akklamation.

Suppleant: Mogens Vogts villig til genvalg og valgt med akklamation.

 

7. Eventuelt

Elin spurgte om hvor mange nye medlemmer vi havde plads til foreningen.

Finn Andersen mente på baggrund af mange års erfaring, at der var masser af plads til mange nye medlemmer.

 

Rochefen fortalte at Benny Nielsen og Anders Kristensen gerne vil på langtidsstyrmandskursus. Bestyrelsen ser på muligheder og priser.

 

Vi savner en festkoordinator efter at Bent J har trukket sig efter mange års god tjeneste. Vores formand beder om at en eller flere melder sig til opgaven, som jo mest vil bestå af festformulering og –koordinering.

 

Rochefen uddelte diplomer til følgende topplaceringer af flest roede kilometer.

 

Hos damerne de velkendte navne

Anne Mette Rasmussen med 281 km

Joanna Rønn med 227 km + 50 km i Gjøl Roklub

 

Hos herrerne

Peter Nørup med 329 km

Kurt Nielsen med 324 km

 

Et særligt diplom var der til Anders Kristensen, der havde roet 100 km i Grækenland og i alt havde roet 366 km.

Rochefen påpegede at for at ro langtur skal man med certifikat kunne dokumentere at kunne svømme 300 meter.

 

Formanden gjorde opmærksom på, at der var Standerhejsning lørdag 25. marts kl. 10:00.

Med mulighed for at ro kl.9.

Og med flaghejsning kl. 11:00.

 

Vores første rodag er onsdag 29. marts.

Som sædvanlig er der fremover indskrivning til roning senest kl. 09:45

Og kaffen starter kl. 13:00

 

Formanden takkede dirigenten for et godt gennemført møde og forsamlingen for god ro og orden.

Formanden byder velkommen

 Er formanden ikke snart færdig

Nej, hvor er den beretning kedelig

Rochefens beretning

Anne Mette Rasmussen - Peter Nørup og Anders Kristensen får overraks diplomer for flest roede kilometre.

Del siden

Referat af ordinær generalforsamling for året 2021

Tak for indsatsen som sekretær

Tak for indsatsen som næstformand

Rochefen afholder beretning

Ny næstformand, Preben Andersen

Ny sekretær, Bent Elkjær

Formanden afholder beretning

Formanden afholder beretning

Opdateret 22. april 2022

Af Bjarne Bisballe, sekretær
Foto: Mogens Voigts, webredaktør

Den ordinære generalforsamling i Øresunds Ældreroere (efter rosæson 2021), blev afholdt 23. marts 2022 i klublokalet.

Generalforsamlingen fulgte den udsendte dagsorden.

Formanden bød velkommen.  Allan Elgaard blev valgt som dirigent og Bjarne Bisballe som referent.

Dirigenten konstaterede  at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iflg vedtægterne.

Der var korte berteninger fra både formand, rochef og webmaster.

Highligts fra formands/rochefberetningen (som i sin helhed kan læses på hjemmesiden) var, hvad der faktisk lykkedes at gennemføre af sociale arrangementer mellem coronanedlukninger:
Sidste rodags sild og snaps, den store fællesfødselsdag, julefrokost, førstehjælpskursus, gløg og juleaarangement med gløg og æbleskiver (det sidste dog udsat til begyndelsen af februar!).

Highlights fra rochefens beretning var: Af klubbens medlemmer havde 29! været ude at ro i sæsonen og de havde til sammen roet 5930 km - en klar forøgelse i forhold til året før men en del ringere end i året 2019, som var coronafrit.
Kun på 1 af 31 mulige rodage var roningen aflyst (på grund af dårlig vejr).
Klubben havde stillet hold og havde deltaget i SPP-roning.
Klubben deltog ikke i Amagerregatta pga dårligt vejr.

Rochefen uddelte diplomer til Anne Mette Rasmussen og Joanna Rønn for at have roet længst hos damerne, henholdsvis 418 og 364 km.

Hos herrerne var det Kurt Nielsen, Benny Nielsen der fik diplomer for at have roet længst i sæsonen 465 km og 407 km. Et særligt diplom var der til Anders Kristensen, der havde roet meget i Grækenland og alt i alt havde roet 436 km.

Rochefen påpegede en særlig (ny) regel for den kommende sæson. For at ro langtur skal man med certifikat kunne dokumentere at kunne svømme 300 meter. -  En tro-og-love erklæring er ikke længere nok.

Webmaster, der også er bestyrelssupleant oplyste at klubhjemmesiden i alt i sin syvårige historie havde haft ikke mindre end 355.000 kig/opslag og at aktivitetslisten alene stod for de 11.000 af dem.
Han og bestyrelsen havde foreslået et lave en facebook-hjemmeside som supplement til hjemmesiden. En diskussion af dette blev foreslået at skulle foregå under punktet 'Eventuelt', hvilket der var stemning for.

Der var i forsamlingen klar positiv opbakning til bestyrelsen beretning.

Regnskab
Kassereren gennemgik kort regnskabet der på forhånd var revideret og fremlagt.

Af særlige punkter var at en del af donationen på 25.000 kr fra 'Lis' var blevet brugt til kaffemaskine og til tilskud til den nye opvaskemaskine.

Der var fra start på regnskabsåret i alt 52 ordinære medlemmer, der hver havde indbetalt 800 kroner i årskontingen, hvortil kommer 11 særlige medlemmer, der betaler noget mindre.
Denne sæson ser ud til at starte ud med 46 ordinære medlemmer, men det forventes at 3-4 nye medlemmer slutter sig til foruden dem der måtte komme ved vores kommende åbent hus arrangement.

Regnskabsåret endte med et underskud på 3097 kr. og foreninges likvide beholdning er på 56.767 kr.

Regnskab og budget blev godkendt.

De var ikke indkommet forslag til vedtagelse.

Bestyrelsens  forslag til årskontingent på uændret 800 kr blev godkendt

Valg til bestyrelse.

Der var genvalg som kasserer til Bente Bregendahl

Der var nyvalg til posten som næstformand til Preben Andersen

Der var nyvalg til posten som sekretær til Bent Elkjær

Formand Elsebeth Wehage og Rochef Kurt Nielsen var ikke på valg og bestyrelsen består herefter af de fem personer.

Der var genvalg til bestyrelsessuppleant Mogens Voigts og som revisor til Allan Elgaard.

Under eventuelt blev forslaget om at oprette en facebook-side drøftet. Det viste sig ikke at have særlig opbakning, så det bliver ikke foreløbig til noget.

Finn Andersen foreslog at korttursområdet blev udvidet til at dække 'Trekroner' - Det vil bestyrelsen undersøge muligheden for.

Lisa Larsen gjorde de fremmødte opmærksom på en særlig papvinsordning som hun står for: At vi har en særlig ordning med vinsalg uden om Tutten med særlig pengekasse, men at den var blevet brugt meget lidt, sikkert fordi kun få har kendt til den - Vin (med tydelig mærkning - ÆLDRE) og pengekasse står i skab 27 i damernes opklædningsrum, hvidvin i køleskabet.  - Ordningen får lige en chance mere.

Se flere foto herunder

Anne-Mette Rasmussen

Joanna Rønn

Kurt Nielsen

Rochefen og Benny Nielsen

Rochefen og Anders Kristensen

Referat af ordinær generalforsamling for året 2020

Bestyrelsen og dirigenten er samlet

Bestyrelsen og dirigenten er samlet

Opdateret 21. september 2021

Kurt Nielsen får overrakt diplom af formanden

Kurt Nielsen får overrakt diplom af formanden

Den ordinære generalforsamling i Øresunds Ældreroere (efter rosæson 2020), blev afholdt den 30. juni i 'Postkassen', Tårnby Kommunes mødelokaler på Amager Landevej.

Generalforsamlingen fulgte den udsendte dagsorden.

Formanden bød velkommen og Allan Elgaard blev valgt som dirigent og Bjarne Bisballe som referent.

Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iflg vedtægterne, bortset fra tidspunktet for afholdelse - der på grund af coronarestriktioner måtte flyttes flere måneder (fra marts iflg vedtægterne) - hvilket der var bred accept af.

Dirigenten mente ikke, det var relevant på forhånd at vælge et stemmeudvalg, hvilket blev bifaldet.

Der var korte beretninger fra både formand, kasserer og rochef, samt fra næstformanden.

Formanden berettede om en usædvanlig sæson med få aktiviteter, hvor vi først fra 3. juni og kun med særlige hygiejneforanstaltninger som præmis og med kun ganske få og begrænsede sociale aktiviteter, kunne komme i gang.
Der var blevet søgt om midler fra udviklingspuljen og klubben fik dækket sine udgifter til forårets langtursstyrmandskursus, 8.873 kr.
En ny opvaskemaskine var blevet indkøbt og installeret i fællesskab med Roklubben Øresund.

Næstformanden berettede om en prøvekørsel af et E-ro-træningsprogram, der hvis det skulle indføres ville kræve bla opstilling af monitorer i ergometerrummet, og han mente at det nok var i overkanten og var egentlig ikke personligt positiv omkring træningsprogrammet.

Kasserern beretning begrænsede sig til at nævne medlemsudviklingen med nu 52 ordinære medlemmer med fuld kontingentbetaling, 8 aktive medlemmer af RØ der alene er betaler 'socialt kontingent', samt 3 medlemmer af RØ med passiv status.
Desuden at klubben havde fået 10.000 kr. som gave (Fra 'Lis' uden klausuler for brugen), samt at vores udgift til omtalte nye opvaskemaskine er 12.000 kr.

Rochefens beretning gik på rostatistik og der blev uddelt diplomer til Anne Mette Rasmussen, der på førstepladsen havde roet 244 km. Linda Gjøe som nr 2, 171 km var ikke til stede, så diplomet må vente.
Joanna Rønn skulle tildeles et særligt diplom for at have roet meget langt i både ØÆ og fremmede klubber, men hun var heller ikke mødt op.

Hos herrerne var rochef Kurt Nielsen selv på førstepladsen med 267 km og Benny Nielsen på andenpladsen med 261 km. De fik begge diplomer.
I alt blev der roet 4.047 km af 29 medlemmer. 43% af medlemmerne var slet ikke på vandet i årets rosæson.

Webmasteren berettede om interessen for ØÆ's hjemmeside: Ikke mindre end 295.000 besøg havde der været i dens 6 års levetid og at flere af de nyeste opslag havde haft besøgstal på op mod 800.

Bestyrelsens beretning blev godkendt

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab og det blev følgende godkendt

Kassereren fremlagde budgettet for rosæson 2021 og det blev følgende godkendt.

Et forslag om betalingmåde til den separate 'kaffekasse' (ikke en del af det klubbregnskabet) var fremsat af Benny Nielsen gående ud på at man for en halv sæson lagde 100 kr i kassen og man så ikke hver gang man drikker kaffe skal betale en femmer.
Nogle mente, at det kunne opfattes som en kontingentforhøjelse ad bagvejen, men Bjarne Knudsen havde det forslag parat, der blev vedtaget, nemlig at gøre halvårsbetalingerne for kaffen frivillige, så de der stadig ønsker det kan fortsætte med at lægge en femmer i skålen fra gang til gang.

Generalforsamlingen besluttede at årskontingent og socialt kontingent forblev uændrede for sæson 2021.

På valg til bestyrelsen var formand og rochef (for 2 år) og suppleant (for 1 år). De blev alle genvalgt. Som revisor (for 1 år) genopstillede Allan Elgaard. Også han blev genvalgt.

Bestyrelsen består således af formand Elsebeth Wehage, næstformand Sven Andersen, kasserer Bente Bregendahl, Rochef Kurt Nielsen og sekretær Bjarne Bisballe - Suppleant er Mogens Voigts. Sidstnævnte er også webmaster

Under Eventuelt, var der intet og mødet sluttede i god ro og orden.

Se flere foto herunder

Anne Mette får overrakt diplom
Anne Mette får overrakt diplom
Benny får overrakt diplom
Benny får overrakt diplom
Medlemmerne
Medlemmerne
Ebbe tænker? Bare jeg ikke bliver valgt til noget
Ebbe tænker? Bare jeg ikke bliver valgt til noget

Referat af ordinær generalforsamling for året 2019

De glade vindere af diplomer for flest roede kilometre

De glade vindere af diplomer for flest roede kilometre

Bjarne Bisballe genvalgt som sekretær

Sven Andersen, nyvalgt som næstformand

Bjarne Knudsen aflægger sin beretning

Formand, Elsebeth aflægger beretning

Formand, Elsebeth aflægger beretning

Opdateret 20. marts 2020

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 kl. 12.00

Følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent
2) Valg af stemmeudvalg
3) Bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse af revideret regnskab
5) Fremlæggelse af budget
6) Behandling af indkomne forslag
7) Forslag til kontingent og socialt kontingent
8) Valg af bestyrelse, suppleant og revisor jfr. vedtægterne

a) Næstformand, vælges i lige år, valgperioden er 2 år, Bjarne Knudsen, modtager ikke genvalg
b) Kasserer, vælges i lige år, valgperioden er 2 år, Bente Bregendahl, villig til genvalg
c) Sekretær, vælges i lige år, valgperioden er 2 år, Bjarne Bisballe, villig til genvalg
d) Suppleant, vælges for 1 år, Sven Andersen, villig til genvalg
e) Revisor, vælges for 1 år, Allan Elgaard, villig til genvalg

9) Eventuelt

Ad punkt 1)
Formanden bød velkommen og foreslog og fik vedtaget at Preben Henningsen skulle være ordstyrer. Preben foreslog og fik vedtaget, at Bjarne Bisballe skulle fungere som referent.

Preben konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med de fornødne frister og var beslutningsdygtig.

Ad punkt 2)
Et stemmeudvalg kom ikke på tale, da man ikke forventede skriftlige afstemninger.

Ad punkt 3)
Året har budt på mange dejlige oplevelser, både roture i sommersæsonen og fester m.m. i vinterhalvåret men jo også på lidt mere seriøst arbejde.

Møder Vi har holdt 5 formelle bestyrelsesmøder og 2 ad hoc “summemøder”, når der har været behov for derfor.
Bestyrelsesmøde 2019.03.21 kl. 11.00

Vi etablerede os og rettede i vedtægter iflg. Generalforsamlingens beslutninger.
Vi havde fået en ny POST- næstformandsposten - som skulle defineres.

Nye tiltag drøftedes. Blandt disse var, at vi ved behov kan invitere gæster, med særlig indsigt i et emne, med til et bestyrelsesmøde.

Aktivitetsplan for rosæson 2019/20 udarbejdes.
Vi gennemgik økonomien, som er solid. Vi besluttede at hæve det årlige kontingent til hjemmesiden fra 1143,- til 1259,-

Vi konstaterede, at vi fik 3 nye kaniner 1. maj og besluttede, at medlemmer, der ikke kan fremvise gyldig dåbsattest, skal gendøbes.

Bestyrelsesmøde 21.05.19
Vi havde fået nogen kritik af, at vi havde indkøbt egne øl til 1. maj festen. Vi aftalte med Hanne, at vi fremover, køber i “Tutten”, som vi plejer. 
Sven accepterer at være tovholder på vinterens fælles spisning.

Bestyrelsesmøde 26.06.19,
Ad hoc, vedr. planlægning af Regatta.

Bestyrelsesmøde 25.07.19
Bestyrelsesmøde 17.10.19
Bestyrelsesmøde 03.01 2020

Vi fik desværre afslag på ansøgningen om ny vaskemaskine hos Nordea.

Planlægning og indkaldelse til generalforsamling.
Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent.

Bestyrelsesmøde 02.03.20,
Ad hoc, fortsat planlægning af Generalforsamlingen.

Vi har sat de to sidste ordinære mødereferater på hjemmesiden men har ikke fundet den endelige form, for denne offentliggørelse.

Vi ved ikke, om nogen læser dem, eller har interesse i dem men vi har bestemt os for, fremover at sætte beslutningsreferater på siden.
Vedrørende hjemmesiden, vil vi gerne appellere til at nogen melder sig til at bistå Mogens i vedligeholdelsen. Dette skyldes ikke, at Mogens er på vej til at melde denne opgave fra men både

Mogens og bestyrelsen er enige om, at det vil give en sikkerhed for bevarelse af hjemmesiden, hvis der er to om vedligeholdelsen.

Vi har desværre måttet sige farvel til nogle medlemmer, heriblandt tidligere rochef Jørn Elsgaard, som ikke synes helbredet holder til at være medlem mere.

Af forskellige andre årsager, er følgende udmeldt: Christiane, Gudny, Fanny, Jan Goltermann, Lars Plum og Ejgil Solkær (passiv).
Til gengæld kan vi igen sige velkommen til Johnny Svendsen, det glæder os, selvom vi jo aldrig kan være sikre på, hvad Johnny finder på.
Vi har et dalende medlemstal - dog på baggrund af den store tilgang vi havde i ro sæsonen 2018. 1. januar 2018 var vi 63 medlemmer, i skrivende stund, primo marts 2020, er vi 65 medlemmer.

Medlemsudvikling 2018.01.01: 63, heraf 12 fra RØ, 7 passive 2018.07.03: 75, heraf 12 fra RØ, 7 passive
2019.01.01: 74, heraf 12 fra RØ, 7 passive
2019.07 01: 75, heraf 13 fra RØ, 6 passive 
2020.01 01: 68, heraf 12 fra RØ, 6 passive
2020.03.01: 65, heraf 12 fra RØ, 5 passive

Vi er dog opmærksomme på, at vi skal have flere aktive roere ind i klubben og skal da også deltage i fælles åbent hus og holder et særskilt åbent hus for ældre roere. Det løber af stablen i april.

Desuden planlægges der artikler til flere blade, som vi udarbejder sammen med RØ.
Vi lægger vægt på, at den skal være rettet mod begge målgrupper sammen og hver for sig.

Møde i KTIS (Kastrup Tårnbys Idræts sammenslutning). 28.03.2019 Kurt og Elsebeth deltog og her erfarede vi, at det var på høje tid, hvis vi ville nå at søge tilskud.

Vi søgte tilskud til instruktørkurset, som Kurt og Elsebeth var på i marts 2018 og januar 2019. Det var i 11. time men vi fik da hevet det beregnede tilskud hjem.
Vi fik dækket halvdelen af beløbet, som var 3.900, -.
Vi har modtaget omfattende materiale fra Tårnby kommune, Fælleskontoret og DGI m.m. i anledning af, at Tårnby kommune har udtrykt krav om, at foreninger bosat i kommunen skal have mindst 50 % medlemmer, som har bopæl i kommunen.
Andet væsentligt nyt er, at foreningerne ikke mere kan få tilskud til bl.a. kurser, hvis de ikke har medlemmer, som er eller =25 år.
Hanne Vinther og jeg har i samarbejde lavet et høringssvar.
Læs høringssvaret her:

Vi har desuden fået forespørgsel om, hvorvidt vi er/vil blive generet af den forestående udgravning/opfyldning af Lynetteholmen.

Vi mente ikke, det ville få væsentlige konsekvenser for os - især i lyset af, at vi mente, det havde meget lange udsigter. Dette synspunkt må vi nok revidere, da det faktisk nu ser ud til, de allerede er startet opfyldningen.

Samarbejdsmøde med Roklubben Øresund 2019.09.09, hvor det bl.a. blev slået fast, at ØÆ har brugsret over de både, der befinder sig i bådehallen kl. 10.00.
Det er OK for et RØ hold at tage en båd før kl. 10.00.
Læs referatet fra samarbejdsmødet her:

Vores samarbejde med RØ er virkelig godt. De små misforståelser, som uvægerligt kan opstå, løses heldigvis hurtigt.

Dialogmøde, arrangeret af fælleskontoret i Hovedbiblioteket 2019.10.30 Om forening i forandring, rekruttering af frivillige og Fondsansøgninger. Hanne og Elsebeth deltog.

“Bevæg dig for livet” i DGI-byen 2019.11.02 Inspirationsdag fra flere forskellige motionsklubber fordelt på hele landet. Der var Inspiration til, hvordan man opretter en Facebook side/ eller -gruppe, hvordan man gør opmærksom på klubben og hvordan man bedst tiltrækker nye medlemmer. Hanne og Elsebeth deltog.

Arrangementer og fester: Vi fik en ny tovholder til vores fester. Bent har på fornem vis har styret os igennem årets mange fester. Vi takker ham for den store indsats. Der har også været afholdt de sædvanlige “spis sammen” dage 1 gang pr. måned, hvor mændene svinger gryderne og Sven styrer mændene!

Tøndeslagning og Generalforsamling:
2019.03.13 Førstehjælp, v. Christian Søe:
2019.03.27 Standerhejsning 2019.03.
30 Maj fest 2019.05.01 Det var så heldigst, at 1. maj i 2019 faldt på en onsdag og så kunne og så kunne vi dårligt lade chancen gå fra os til at fejre denne dag.
Sct. Hans fest 2019.06.23 Kanindåb 2019.08.14
Fælles fødselsdag 2019.05.22
Oktoberfest, et nyt tiltag fra Bent 2019.10.23

Mange var klædt ud efter forskrifterne. En vældig succes, hvor der endda blev danset på bordene, som det hører sig til.

Standerstrygning 2019.10.27 Med efterfølgende suppe
Vinsmagning: 2019.11.20
Julefrokost 2019.12.11
Julegløgg 2019.12.18
Nytårs “kur” 2020.01.08
Kilometerjægerfest: 2020.01.31

Temaet var kinesisk nytår og næsten alle havde bestræbt sig på at ligne kinesere! Maden kom -næsten- til tiden og vinen var spændende.

Tøndeslagning 2020.02.19 i vedholdende regnvejr, især medes damerne kæmpede med at slå tønden ned. Det tog 40 min. medens mændene vist klarede det på ca. den halve tid.

Langtursstyrmandskursus 2020/ 7. - 9. februar
Afholdt i vores klubhus, med deltagelse af 8 ældreroere, 3 fra RØ og 5 fra SAS. Et krævende men meget vel gennemført kursus, som Bjarne Knudsen havde brugt lang tid på at planlægge.

Sidst men ikke mindst: Ergometerroning 2020.02.26
En konkurrence, som startede i 2019 med stor succes og som derfor er blevet et fast årligt arrangement.

I løbet af sommeren fik vi en nogle ideer fra medlemmerne til vinteraktiviteter: Besøg på Brandmuseum (Vilhelm) SAS-museum (Pelle) Foredrag 
Om Kastrupgård samlingen v. Ninna

De første blev ikke realiseret, bl.a. måske fordi tidspunktet ikke passede. Ninna ́s indslag bliver muligvis senere på måneden. Ønsker man næste vinter nogle kulturelle indslag som supplement til de øvrige aktiviteter, må vi overveje, hvilket tidspunkt de skal gennemføres på.

Det kommende år byder på RØ ́s 90-års fødselsdag, fredag den 10. juli, hvor vi er inviteret til reception kl. 17.

Bestyrelsen har drøfte, hvad vi skal give dem i den anledning, men er ikke nået til en konklusion endnu.

Næstformandens beretning:
Medlemsudvikling i 2019

Medlemstallet er gået en smule tilbage i løbet af året. Lige nu har klubben 48 medlemmer. 1. marts sidste år havde vi 53 medlemmer.
Fordelingen mellem kønnene er 23 kvinder og 25 mænd.

Gennemsnitsalderen er 76 år, og hvert år stiger gennemsnittet med et år uafhængigt af ind- og udmeldelser.

Min konklusion er, at vi bør være mindst 50 medlemmer, og have en medlemstilgang på 5-10 nye medlemmer om året for fortsat at have en velfungerende roklub både i sommer- og vintermånederne.

Ro aktive i 2019 (roet over 20 km. i 2019)
33 ældreroere (15 kvinder og 18 mænd) samt 12 fra Roklubben Øresund.
Af ro aktive er 12 (6 kvinder og 6 mænd) indmeldte i 2017 + 2018.

Styrmandskurser, Lokalstyrmænd og langtidsstyrmænd
I 2018 og 2019 blev afholdt lokalstyrmandskursus, hvor 15 kammerater deltog og efterfølgende blev godkendt som lokalstyrmænd.
Vores lokalområde går som bekendt fra Benzin øen i nord til Dragør roklub i syd. Hvis vi skal på ture til Motorbådsklubben, Trekroner, Saltholm og Mormorstranden (ved Dragør) samt roning i Københavns havn kræver det, at der er en langtursstyrmand i båden.

Den tidligere bestyrelse vedtog i efteråret 2018, at vi måtte arbejde for at få flere med styrmandsret til hele vores regionale område

Vi aftalte med DFfR, at vi etablerede et langtursstyrmandskursus, som kunne tilbydes vores lokalstyrmænd. Bestyrelsen havde store udfordringer med at skaffe undervisere fra DFfR, men det lykkedes at få etableret kurset i år, og med god opbakning fra DFfR, som sendte to meget kvalificerede undervisere Axel og Pia.
Kurset blev afviklet i vores egne lokaler d. 7. - 9. februar 2020.

Roklubben Øresund og Roklubben SAS blev tilbudt at sende deltagere til kurset.
Der deltog 16 kursister i alt. Fem fra SAS, tre fra Roklubben Øresund og otte fra Øresunds Ældreroere. Vores deltagere har givet udtryk for at det var et rigtig godt men hårdt kursus.

Kurset har kostet Øresunds Ældreroere cirka 1.100 kroner per kursist. Med de otte nye langtursstyrmænd vil det fremover ikke være et problem at lave fælles ture, hvorhen vi har lyst.

Amagerregattaen
I 2019 deltog vi i Amagerregattaen, men modsat de to foregående år, vandt vi ikke førsteplads og pokal i løbet 70+. I 2019 troede vi, at vi kunne nøjes med at træne på vej ud til startstedet og så gentage succesen fra ‘17 og ‘18.

Vi fik tæsk både 60+løbet og 70+løbet, men fik dog en pokal alligevel - Vækst pokalen.

Vi vil opfordre til, at Ældreroerne igen stiller op i Amagerregattaen, men må nok erkende, at vi må bruge et par onsdage på at få bådholdet roet sammen, hvis vi skal have revanche. Det kunne f.eks. være onsdag eftermiddage, hvor vi har udvidet Ro tid.

SPP Sved på panden
Som medlem af Ro kredsen København (24 Roklubber) deltog vi i SPP-roningen otte aftener i ro-sæsonen 2019.
Løbene er 10 km. og foregår ved roklubberne SAS og Hellerup Dameroklub.
Vi stillede op i 4 åres inrigger 8 mand på skift – der roes efter DFfR handikapregler, så en ældre kvinde på holdet er kun en fordel.
Vi deltog i 7 af de 8 ro-aftener

Der deltog 52 ro hold i 2 og 4 åres inrigger
Vi blev nr. 29, en flot placering bl.a. fordi vi deltog i næsten alle løb.
Det var rigtig sjovt (og lidt hårdt) men gav en masse motion.

I april vil vi komme med mere information om SPP 2020, og opfordre til at vi igen i år stiller hold.

Udvidet ro tid
Det vil være aktuelt, at vi benyttede os af den udvidede rot id i forbindelse med forberedelse til: Amagerregattaen, SPP, træning af nye styrmænd og instruktion af nye kaniner.

Samarbejde med de andre
Samarbejdet med Roklubben Øresund har i det forgangne år fortsat været meget positivt.

I 2019 stod Roklubben Øresund for Amagerregattaen, og vi gav en stor hånd med.
Vi bliver nu også inviteret til fællesroning i forbindelse med standerhejsning, jubilæum og andre sjove tiltag

Hvert år har vi en onsdagsroning i Københavns havn, hvor SAS leverer både og styrmænd.
Vi er også blevet taget godt imod i Københavnskredsen – SPP

Rochefens beretning

Ro-sæsonen 2019 var en af de bedste, som vi har haft i mange år. Der var 31 mulige ro-dage, og der var ingen dage med ro-forbud pga. dårligt vejr.
Der blev roet i alt 7.451 km. af 40 medlemmer med et samlet gennemsnit på 186 km., det er ikke den længste distance i klubbens historie, men flot er det.

Til sammenligning kan nævnes, at der i sæson 2018 blev roet i alt 8.166 km. af 43 medlemmer med et samlet gennemsnit på 190 km.
Det skal bemærkes, at 25 % af klubbens medlemmer slet ikke var på vandet i sæson 2019.

Årsagen til det flotte ro-resultat skyldes ikke kun en fantastisk ro-sæson uden aflysninger, men også at vi deltog i SPP-roning (8 gange 10 km gange 5 roer det giver 400 km).

(Tak til Bjarne Knudsen for engagement ifbm. SPP og Amager Regatta).

I 2019 kom der 3 kaniner der iblandt Fanny, der som den eneste nye blev døbt og dermed roer, men nu har Fanny desværre meldt sig ud.

I næste sæson bliver der igen mulighed for at ro SPP og Amager Regatta, hvis der er interesse for det. Bare udnyt mulighederne, hvis I har lyst og mod til det!!!

Hvem har så roet længst 2019? Det er vel kendte navne på alle topplaceringerne hos damerne med Elsebeth Wehage som nr. 1 med 400 km.  Nr. 2 er Linda Gjøe med 328 km.

Vi har også et begreb vi kalder ”Roet i regi af klubben” – dvs. roet i de aktiviteter, som Øresunds Ældreroere tilbyder medlemmerne (onsdags roning formiddag og eftermiddag – den årlige lokale kaproning – roning ved amagerregattaen – roning af både til og fra regattaen – fællesroning arrangeret af ØÆ i andre klubber og lignende), og de kilometer, der opsamles på den måde og som registreres automatisk i ROKORT, danner grundlag for uddeling af disse ”almindelige” diplomer for at skabe ensartede konkurrencevilkår.

Vi går selvfølgelig ind for, at man bør ro så meget man har mulighed for – en roet kilometer er stadig en distance, der skal indgå i regnskabet – og derfor registrerer vi også i ROKORT resultater fra andre roaktiviteter som f.eks. gæsteroning i andre roklubber.

På denne måde kan rostatistikken godt vise resultater, der ikke er opsamlet på ensartede konkurrencevilkår, og et sådant tilfælde har vi også i sæson 2019 i topplaceringerne hos damerne. Joanna Rønn (som er blevet døbt i år, men er fra sæson 2017) har benyttet muligheden for at ro 166 km. i forskellige Nordjyske klubber, og da hun også har roet 193 km. i klubregi, er det blevet til ialt 359 km.  – og det skal hun have et særligt diplom for.

De længste distancer hos herrerne besættes af ”Nielsen´er” som indtager topplaceringerne:
Kurt Nielsen er nr. 1 i 2019 med 401 km. Og harmonikaspilleren, huspoeten Benny Nielsen Nr. 2 med 378 km. stort tillykke til begge.

Til sidst en opfordring til dem, som under roturen anvender en oppustelig redningsvest:
Husk at foretage det årlige eftersyn af vesten som det er beskrevet i instruktionen - før sæsonen starter!!!  Det er brugerens ansvar at udstyret er i orden!

Hvis du er i tvivl om, hvad der skal gøres og hvordan et eftersyn skal udføres, så spørg forhandleren eller find den rigtige metode på YouTube.
Jeg ved også at Mogens fra Roklubben Øresund kan være behjælpelig med tjek.

Husk: Det er netop her først på sæsonen – hvor vandet er koldest – at der er mest brug for vesten, hvis uheldet er ude!!!

Og husk at få attest for svømmeprøve 300m inden vi starter roning på vandet!!! (Eller nødløsningen: En ”Tro og love” erklæring).

Der vil blive fremlagt lister for svømmeprøve og oppustelige redningsvest.

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden kommentarer.

 Ad punkt 4)
I kasserer Bente Bregendals fravær fremlagde formanden kort det reviderede årsregnskab, der blev godkendt uden kommentarer.

 Ad punkt 5)
Budgettet vil ikke helt stemme overens med virkeligheden: Kontingentindtægterne bliver sandsynligvis noget lavere end budgetteret pga. udmeldinger. Udgifterne til kontingent, RØ, bliver tilsvarende lavere men til gengæld øges udgiften pga. langtursstyrmandskurset.

Ad punkt 6)
Der var ingen indkomne forslag

Ad punkt 7)
48 fuldt betalende medlemmer har hver betalt 800 kr. i årskontingent. 11/5 Øresund aktive/passive har hver betalt 150 kr. (socialt kontingent).

Årskontingentet for ordinære medlemmer forhøjes ikke, ej heller det sociale kontingent.

Ad punkt 8)
a) Bjarne Knudsen havde valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, hvorfor bestyrelsen indstillede, at Sven Andersen, den hidtidige suppleant blev valg til ny næstformand.

Sven Andersen blev valgt med akklamation.

b) Bente Bregendahl blev foreslået genvalgt som kasserer. Genvalgt med akklamation.

c) Da Sven Andersen blev nyvalgt som næstformand foreslog bestyrelsen, at Mogens Voigts blev vælges som suppleant. Valgt med akklamation.

c) Allan Elgaard blev foreslået som genvalg som revisor. Genvalgt med akklamation.

Ad punkt 9)
Det blev nævnt, at damernes omklædningsrum, i rosæsonen, ofte var belastet med overtøj fra ikke aktive medlemmer, og det henstilledes til disse fremover at benytte garderoben i entreen.

Som tak for stor indsats i bestyrelsesarbejdet modtog Bjarne Knudsen et par flaske vin, anerkendende nik og klapsalver.

Herefter sluttede generalforsamlingen i god ro og orden.

Bjarne Bisballe, sekretær.
Foto: Mogens Voigts