Bestyrelsesmøde 31. oktober 2022

Opdateret 14. november 2022

Bestyrelsesmøde 31. oktober 2022

Tilstede: Bestyrelsen og suppleanten

Referent: Bent Elkjær

Dagsorden:

1.        Fra fællesmøde RØ/ØÆ 

 • Vejledning for medlemmerne i anvendelse af Rokort.dk
 • Kurt arrangerer med dato.
 • Styrmandskursus afholdes i februar. Materiale skal fremstilles.
 • Preben – med Bent E som assistent – overtager Svens havevedligeholdelse.
 • Øl-regnskabet er stadig nødlidende. Antal navne, steger og penge i kassen passer ikke sammen. DER SKAL STRAMMES OP:
 • Amagerregatta afholdes sidste lørdag august 2023.

Kurt deltager i næste møde om regattaen 9. november.

2.       Regnskab

 • Bente fortalte, at økonomien stadig ser god ud i foreningen.
 • Der har været problemer med vores kontakt med Erhvervsstyrelsen. Aftalen skal revurderes hver tredje år. Det ved vi nu.

3.     Aktivitetsliste

 • Der er ønske om igen at arrangere udflugt til andre roklubber. Eventuelt som bustur. Kurt undersøger alternativer og alle er velkomne med bidrag.

Julefrokost 7. december. Prisen sættes til 100 kroner

Preben kan levere godt hjemmebrygget øl i fustager, men det skal godkendes af ØR, der har monopol på øl handel.  Er nu godkendt.

Vi mangler et festvalg med en festkoordinator.

 • I vinterhalvåret er kaffetiden kl. 12:00
 • Følgende aktiviteter er fastlagte:
 • 21. december. Gløgg og æbleskiver
 • 4. januar.  Nytår med champagne
 • 15. februar kl. 10:30. Fastelavn
 •  15. marts. Ergometerroningskonkurrence
 • 29. marts. Første ro dag med sild og snaps
 • Vinsmagning/ølsmagning. Datoer ikke fastlagte.
 • Fællesspisning. 11. januar, 22. februar og 8. marts. Preben er koordinator
 • Generalforsamling 22. marts kl.12:00 – 15:00.

5. Eventuel

 • Vores webmaster er udsat for problemer med vores hjemmeside. I forbindelse med at hjemmesiden er ved at blive overført til ny platform på grund af virksomhedsoverdragelse.

Bestyrelsen har spurgt Preben Larsen om han vil indgå som sparringspartner med Mogens, og det har han indvilget i.

NÆSTE MØDE:

 • 2. februar 2023 kl.10:00

Nye parkeringsregler

Opdateret 18. september 2022

Dialogmøde om nye parkeringsregler i Tårnby Kommune

2022.09.14 kl. 16.00

Deltagere:

Jens N. Lauridsen - kultur og fritidschef, Anja Andersen - udviklingskonsulent på projektet, Mikkel L. Peitersen – havnefoged, Ulrik Klixbuel - fmd. RØ, Kim Westfall – Kasserer RØ, Thomas L. Pedersen – fmd. Kastrup Kajakklub, + et bestyrelsesmdl. K.K, Henny M. Scheurer – leder søspejderne, en repræsentant fra bådejerne (?) og Elsebeth Wehage – fmd. ØÆ.

Nye parkeringsregler er planlagt til at indføres 01.12.22. De indebærer, at vores parkeringskort (licenser) udgår samt at der, i vores, vil blive 3 timers parkering uden mulighed for at betale sig til ekstra tid.

Begrundelsen for dette er det stigende pres fra bilister, der kommer fra omegnskommunerne, pendlerparkering fra tog – metropassagerer samt fra bilister med ærinde i lufthavnen.

Ang. Licenser: Jurister har fundet frem til, at de tidligere udstedte er ulovlige. Man kan kun udstede licens som er knyttet til bilnummeret og ikke til klubber.

JL skitserede nogle, mindre brugbare, alternativer på vores parkeringsplads men var åben over for forslag.

Man diskuterede 2 mulige løsninger:

 1. Kan vi leje parkeringspladsen af kommunen? Det vil så kræve, at vi opfører en bom med nøgle eller lignende. Det vides ikke, om kommunen er indstillet på det og hvad det i så fald skal koste.
 2. Man udvider tiden til 6 timer i tidsrummet kl. 6 – 18, herudover og i søgnehelligdage fri parkering.

JL og AA går tilbage med forslag nr. 2. Hvis dette bliver accepteret i kommunen, bliver det løsningen.

Hvis kommunen ikke accepterer det, vil vi ansøge om, at vi kan leje pladsen i fællesskab, såfremt lejen bliver til at betale.


 

Bestyrelsesmøde 25. august 2022

Opdateret 6. september 2022

Tilstede: Bestyrelsen og suppleanten

Referent: Bent Elkjær

Dagsorden: 

1.        Opdatering af aktivitetslisten

Aktivitetslisten blev gennemgået og nye emner indsat.

Webmaster Mogens ajourfører og sender den reviderede aktivitetsliste til bestyrelsen til godkendelse inden offentliggørelse på vores hjemmeside.

Preben meldte sig som arrangør af vinterens fællesspisningsarrangementer.

Original tilmeldingsliste ligger hos Elsebeth og kan bruges som basis for alle kommende aktiviteter. Som til den kommende kaproning, inkl, pølser. Preben meldte sig til at sørge for pølser m.m.

2.       Opdatering af medlemslisten

Vores formand, Elsebeth, ajourfører og rundsender til bestyrelsen.

Vores webmaster ajourfører oversigten på hjemmesiden.

3.     Reviderede vedtægter. Nye navne

Dette viste sig ikke at være relevant.

4.  Hvilke kurser vil vi gennemføre

Lokale styrmandskurser ønskes gennemført fra januar.

Om der skal indstilles og søges om tilskud til langtursstyrmandskurser tager vi op til beslutning senere.

5. Eventuelt

 • Øresunds Ældreroere har adgang til at ro om onsdagen helt frem til kl.16. (Til nogens i bestyrelsen store overraskelse). Bjarne Knudsen har foreslået, at man fx udnytter tiden til at  træne ekstra med kaninerne.
 • Fra 1. januar ændres P-reglerne i kommunen til 3-timer. Det vil sige at vores forlængelse af P-tiden med kort ikke fortsætter.
 • Webmaster Mogens efterlyser suppleant til vedligeholdelse af hjemmesiden. Det er ikke hensigtsmæssigt og fremtidssikret, at det kun er Mogens, der kender og har adgang til systemet. Lad os alle spørge os omkring blandt medlemmerne.

NÆSTE MØDER:

Torsdag 22. september kl. 14:30 – 16:30. Samarbejdsmøde med bestyrelsen for Øresunds Roklub.

Torsdag 20. oktober kl. 13:00


 

Bestyrelsesmøde 30. maj 2022

Opdateret 4. juni 2022

Tilstede: Bestyrelsen og suppleanten

Referent: Bent Elkjær

Dagsorden: 

1.        Ansvarsfordeling i bestyrelsen

Den reviderede liste er gennemgået og godkendt.

2.       Søgepuljer

Vi ønsker os tilskud og sponsorater til gennemførelse af fx langture og styrmandskurser. Og gerne til andre ønsker.

3.     Aktivitetslisten, rosæson

Ny aktivitetsliste blev udarbejdet.

Bliver offentliggjort som punkt på vores hjemmeside af webmaster Mogens.

4.     Eventuelt

Ølsmagning.

Preben inviterer til ølsmagning 9 – 10 – 14/6 samt 7/7.

Tilmeldingsliste bliver sendt rundt af Preben,

Nogle af bestyrelsens medlemmer har tilmeldt sig.

18. juni kl. 10:00 B&W Roklubbens 100-års jubilæum. Langelinies Lystbådehavn 9

Roklubben inviterer til mad, drikke og roning.

Man er velkommen til at ankomme med egen robåd.

Lisas vinkasse overtages af bestyrelsen

Klubbens opslagstavle

Kræver fornyelse. Preben og Bent ser på det.

NÆSTE MØDE.

Torsdag 25. august kl. 13:00


 

Referat fra bestyrelsesmøde 27. april 2022

Opdateret 19. maj 2022

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 27.04.2022

Formand: Elsebeth Wehage (wehageelsebeth@gmail.com)

Næstformand: Preben Andersen (prebensus@yahoo.com)                

Kasserer: Bente Bregendahl (bente.bregendahl@post.tele.dk)

Rochef: Kurt Nielsen (kuli2009@hotmail.com)

Sekretær: Bent Elkjær (bent.elkjaer@gmail.com)

Suppleant: Mogens Voigts   (roklubbenoresund@gmail.com   )

Afbud: Mogens

Notat fra Mødet

1.  Liste over den tidligere bestyrelses opgavefordeling blev udleveret af formanden.

Vi skal alle gennemgå den, så ny opgavefordeling kan besluttes under næste bestyrelsesmøde.

2.  Aktivitetsliste udskrives og hænges op af sekretæren – der samtidig fik ansvaret for opslagstavlen.

Jeg søger hjælp hos Mogens om dette. Kan ikke printe ud fra vores hjemmeside.

3. Et forslag om at købe højskolesangbøger til brug under vores festlige sammenkomster blev drøftet. Bestyrelsen mener, at der er rigeligt med stof i den samling sange, der ligger nu, og der kommer hele tiden nye til. Så forslaget blev nedstemt.

4. Regattamøde. Vi betaler 15 kr. pr. medlem til dette. Bestyrelsen mener, at det stadig er aktuelt at deltage, så Bente betaler beløbet.

5. Rofarvand. Kurt og andre mener, at vores lokale rofarvand skal udvides til at omfatte Refshaleøen.  Det blev diskuteret, om det ville kræve, at der skal bruges langtidsstyrmænd, og om vi kunne have andre regler på dette område end Roklubben.

Elsebeth undersøger sagen via roklubben.

6. Langturstur?  Bente nævnte Pelles donation til klubben og foreslog, at beløbet blev brugt til en tur til en anden roklub.

Flere muligheder blev nævnt. Præstø, Roskilde, Bryggen, SAS.

Vi besluttede, at spørge medlemmerne.

Ref. Bent E

NÆSTE MØDE. Mandag 30. maj kl. 11 – 13.


 

Referat fra bestyrelsesmødet 19. januar 2022

Opdateret 5. marts 2022

Af Bjarne Bisballe, sekretær

19. januar afholdtes et bestyrelsesmøde i klublokalet.

Alle bestyrelsesmedlemmerne minus næstformanden var til stede.

Der var 4 punkter på dagsordenen.

1) Forberedelse af kommende generalforsamling.

Næstformand og sekretær ønsker ikke genvalg. Kasserer og suppleant ønsker genvalg. Rochef og formand er ikke på valg.

Vi har et par udmeldinger men også 3 nye roere på vej ind.

Bestyrelsen ønsker et uændret årskontingent på 800 kr.

Regnskabet frem til 31/12 2021 blev drøftet og økonomien er fin. Revideret regnskab og budget sendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

2) Opdatering af Aktivitetsliste

9.2                    fællesspisning,
23.2                 fastelavn
9.3                    fællesspisning
16.3                 ergometerkonkurrence
26.3                 standerhejsning m. suppe

Der blev forberedes et åbent hus-arrangement 6. april for at tiltrække nye aktive medlemmer.

Der sendes pressemeddelelser til 3 Amagerblade.

Rochefen foreslog en stor fest 13 juli i anledning af klubbens 15-års jubilæum!

3) Emnet: Fordeling af opgaver i bestyrelsen blev udskudt til efter generalforsamlingen, da det skal behandles i den nye bestyrelse.

4) evt.

Vi opfriskede enkelte punkter fra samarbejdsmødet med RØ.

Forslag om at lave en lukket facebookgruppe kun for medlemmer blev bifaldet - og webmaster sender en føler ud, for at afklare behovet.


 

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 28. september 2021

Opdateret 6. oktober 2021

Bestyrelsesmøde 28. september 2021

Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne. Suppleant havde meldt afbud.

Der var 5 punkter på dagsordenen.

1. Anskaffelse af ny kaffemaskine er planlagt pga. den gamle maskines lange opvarmningstid. Vi fik oprindelig oplyst i tilbuddet fra Berendtsen (2018), at den ville koste ca. 8.900 kr.

Denne maskine var blevet forevist RØ, som havde accepteret den. Umiddelbart efter vores møde viste det sig så, at det fornyede tilbud lød på samme Twin model men nu koster den 12.00 + moms. (ca. 15.000). Bestyrelsen vil derfor genoverveje beslutningen.

2.  Præcisering af regler: Hvis man påtænker at tage på langtur – ud over dem som rochefen arrangerer, skal man i god tid advisere rochefen om rute og navne på mandskab, således at han, hvis han finder det nødvendigt, kan få det godkendt i bestyrelsen, hvilket vil sige mindst to døgn før turen.

3. Opgavefordeling i bestyrelsen blev gennemgået, revideret og tilpasset vores forventninger og formåen.

4. Medlemsopdatering. Vi er 51 ordinære medlemmer, 3 med passiv status og 8 som også er medlemmer i Roklubben Øresund.

5. Aktivitetslisten for vintersæsonen planlægges og renskrives af formanden, som sender den til webmaster. Der er som vanligt et forbehold for ændringer.


 

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 18. marts 2021

Opdateret 20. april 2021

Bestyrelsesmøde hos formanden torsdag den 18. marts kl. 12.00
med deltagelse af hele bestyrelsen, inkl. suppleanten.

Genåbning:
Det er nu blevet muligt, at ro igen fra 31. marts med samme restriktioner, som før sidste nedlukning, hvilket vil sige grundig afvaskning af bådene efter brug og at man møder omklædt/bader efterfølgende hjemme, da vi stadig ikke må opholde os i klublokalet. 

Der skal bæres vest og man må på tro og love skrive under på, at man kan svømme 300 meter. 

Det er muligt at købe en øl eller vand, som kan nydes udendørs. 

Standerhejsning:

Er udsat til forsamlingsrestriktioner er ophævet eller antal øget. 

Der skulle gerne være plads til flere, da der skal døbes en ny firer. 

Økonomi:
Økonomien ser god ud, dog resterer der udbetalinger til opvaskemaskine, 12.000 og kontingenter til RØ, KTIS og DFFR. 

Medlemmer: 

Alle på nær 4 medlemmer har betalt kontingent på trods af nedlukningen. De 4 restanter har fået en venlig reminder. 
Vi har fået et nyt medlem, som har roet tidligere og derfor ikke har behov for 
oplæring. 

Aktivitetskalenderen: 

Den er af indlysende grunde tom for tiden men vi håber, der snart bliver plads til masser af aktiviteter! 

E-roning: 

Vi har modtaget et tilbud om E-roning fra DFFR via RØ, som gerne vil samarbejde om det. 

Næstformanden (Sven), vil sætte sig mere ind i, hvad det indebærer. Vi planlægger herefter at fremlægge det på den kommende generalforsamling. 

Generalforsamling: 

Vi afventer ændring i indendørs restriktioner og indkalder, så hurtigt det kan lade sig gøre af hensyn til indkaldelsesfristen på 3 uger.  Formand og rochef er på valg v.  generalforsamlingen.  

Den nuværende bestyrelse fortsætter arbejdet indtil da. 


 

 

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 30. oktober 2020

Opdateret 21. november 2020

Ref. Bjarne Bisballe, redaktør

Den 28. oktober 2020 afholdtes bestyrelsesmøde og alle fem bestyrelsesmedlemmer var til stede.

1. Mulige og ønskværdige aktiviteter her i coronatiden, hvor det jo er forbudt at være samlet mere end ti personer i klublokalet. 

Vi må derfor satse på udendørs aktiviteter for dog at have noget, der kan holde sammen på klubben vinteren over. Cykelture, gåture, lystfiskeri var, hvad vi kunne finde på.
Med håb om normalisering allerede straks i det nye år, blev en 'kilometerjægerfest' foreslået, dog med et alternativt indhold og med andre deltagere end de sædvanlige. Den skulle så foregå engang i januar.
Lad os nu se.

2. Efter ansøgning fik vi fra Tårnby Kommune et tilskud på klubbens faktiske udgifter for uddannelse af nye langtursstyrmænd, så uddannelserne kostede os i sidste ende intet. 

Stor tak til Tårnby Kommune 

3. Fem medlemmer havde anmodet om tilladelse til at vinter ro, og med deres roerfaring taget i betragtning, godkendte bestyrelsen dem alle. 

4. Vi har fået et ny medlem, Henrik som bor i Dragør.

5. RØ ønsker ikke fremover at deltage i den traditionelle kilometerjægerfest - til januar bliver det alligevel ikke til noget.

Vi vil dog gerne overtale dem til at være med igen og vi vil forsøge at aftale nye retningslinjer, så vi lægger faktisk op til at holde kilometerjægerfest sammen med dem i 2022.

Næstformand Sven vil udsende invitation til den første arrangerede cykeltur, der skal gå til Amager Bakke. Vi må huske at dele op så vi cykler i grupper på max. 10 personer - den invitation fulgt af en 'føler' for om der evt er interesse for om lidt fælles fiskeri fra havnen med fiskestang. 

Det kunne evt. være interessant for dem der ikke cykler - nu når vores aktiviteter helst skal foregå udendørs.
I motionsrummet må der højst være tre personer ad gangen, og højst to af dem må benytte romaskiner der. To romaskiner må samtidigt benyttes i det store lokale. 


 

 

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde fredag den 3. juli 2020

Opdateret 7. juli 2020

3. juli 2020 afholdtes et hastigt indkaldt bestyrelsesmøde med tre punkter på dagsordenen

Af Bjarne Bisballe, sekretær

Alle fem bestyrelsesmedlemmer deltog.

1. En gave til RØ i forbindelse med klubbens 90-års fødselsdag: En sammenplantning til hjørnet ved de små borde i det store lokale var blevet foreslået og det blev så bevilget. Udgift 363 kr.
Formanden har påtaget sig opgaven at forestå vanding af planten hver onsdag.

2. Ny opvaskemaskine er ønsket, og da vores ansøgning hos fonde ikke gav noget, ville RØ stå for 15.000 kr af udgifterne Formanden foreslog at vi så spædede til med de manglende 12.000 kr af de i alt 27.000 kr en sådan (professionel) maskine koster og at beløbet tages af 'kaffekassen' og at den sædvanlige femmer for kaffen sættes til en tier indtil de 12.000 kr er sparet sammen hvorefter vi igen overgår til at betale en femmer. Det blev enstemmigt vedtaget.

3. Følgende aktiviteter søges i disse coronatider gennemført, hvis vejret er med os: 22. juli, madpakketur til Mormorstranden (med én dåseøl pr deltager). 12. august, redningsøvelse i havnen. 26. august, tur til Saltholm. 9. september, kaproning.

Vi vil deltage i den årlige Regata i regi af ARK klubben (om der bliver fest bagefter vides først ca 8. august).

Alle andre særlige aktivitetet er på stand-by indtil videre: Kanindåb, en fest i september.

Under eventuelt.
Indtil nu har der været 19 - 22 roere i aktivitet på onsdage, men ikke megen social aktivitet i den forbindelse.

Vi har fået to nye medlemmer: Jens Barnholdt Larsen som er nybegynder og Gitte Hastrup, som kommer fra RØ.

Ny regel: Ved bugsering af både på land skal der være en person, der passer stævnen og en der passer agten, så sammenstød med andre både undgås.


 

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde fredag den 3. januar 2020

Opdateret 30. januar 2020

Af Bjarne Bisballe, sekretær


Til stede: Hele bestyrelsen, suppleant og webmaster.

En dagsorden med 10 punkter var omdelt.

¤1. De enkelte bestyrelsesmedlemmers opgaver. Ingen ændringer i forhold til, hvad der blev gennemgået på bestyrelsesmødet 21. maj 2019.

Dog blev det diskuteret om også fødselsdatoer skal være en del af den offentligt tilgængelige medlemsliste på opslagstavlen. Hvert enkelt medlem vil blive spurgt.

¤2. Opdatering af aktiviteter - Besøg på brandmuseum 22. januar. Formand indhenter tilmeldinger nærmeste onsdag, den 8. januar. Besøg på SAS museet. Dato er endnu usikker pga af at museets kontaktperson ikke rigtig har tid, enten 22. eller 29. februar.

¤3. Ansøgningen om tilskud til ny opvaskemaskine var blevet afvist. Nordeafonden giver aldrig begrundelse for deres afslag. Vi forsøger muligvis igen.

¤4. Generalforsamling 11. marts. Formand fremlagde oplæg til den formelle indkaldelse med 9 punkter. Indkaldelsen skal være ude senest 19. februar.

På indkaldelsen skal der henvises til, at foreningens vedtægter kan ses på hjemmesiden. Alle valgbare bestyrelsesmedlemmer på valg samt suppleant, accepterer genvalg.

Valgperioder iflg vedtægterne. Næstformand for to år, kasserer for to år, sekretær for to år, suppleant for et år, revisor for et år, og bestyrelsen vil indstille Allan Elgaard som revisor.
Webmaster er ikke formelt bestyrelsesmedlem, men deltager på frivillig basis i bestyrelsesmøderne og er egentlig godt tilfreds med den ordning.
Forslag til vedtægtsændringer fra medlemmerne skal være modtaget senest 26. februar.
Alle kontingentbetalende har stemmeret på generalforsamlingen. Derfor er det vigtigt at vide, hvem der har betalt kontingentet.
Kontingentopkrævning med forfaldsdato sendes derfor ud med mail til alle potentielle medlemmer. Om enkelte er der tvivl, om de fortsætter som medlemmer.
De skal lige spørges. Kontingent skal være betalt senest ved udgangen af februar.

¤5. Formanden, laver skriftlig årsberetning suppleret med input fra rochef og næstformand.

På generalforsamlingen vil formand, næstformand, kasserer og rochef redegøre for hver deres område. Beretningen lægges på hjemmesiden efter generalforsamlingen.

¤6. Budget for tredages langtursstyrmandskursus, 7., 8. og 9. februar på ca 20.620 kr for 17 deltagere (både Øresund og os) med to undervisere blev fremlagt.

¤7. Nye medlemmer ønskes. Webmaster vil henvende sig til diverse lokale ugeaviser.

¤8. Bestyrelsen besluttede at også vinterroning skal være mulig, grundet udtrykt behov fra nogle medlemmer. hvorfor ro reglementet ændres (kan ses på hjemmesiden):

Der indføres en ny paragraf 2. og den gamle paragraf 2 bliver herefter benævnt paragraf 3 og så fremdeles.

¤9. Bestyrelsen vil opfordre medlemmer til at deltage i SSP (Sved På Panden) -arrangementer). ¤10. Evt.
Nyt bestyrelsesmøde fastsættes til 2. marts kl 13.00


 

 

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 17. oktober 2019

Opdateret 6. november 2019

Alle bestyrelsesmedlemmer undtagen rochef Kurt var til stede. Desuden deltog suppleant og webmaster.

Mødet var indkaldt med dagsorden på 5 punkter

¤ pkt1. Status for ansøgning om opvaskemaskine mv.

Formanden orienterede om, at alle formalia vedr. Nem-ID var i orden og ansøgningen var sendt. På forespørgsel hos Nordea Fonden, som vi ansøger hos, var man næsten blevet lovet svar sidst i november.

¤ pkt 2 Medlemshvervning.

26. april 2020 vil der være åbent hus fælles for roklub Øresund og Øresunds Ældreroere. Den 29. april vil ØÆ desuden afholde et separat åbent hus arrangement.

Vi ønsker at få ca 8 -10 nye medlemmer. Vi er klar over at, hvis det skal lykkes bliver vi nødt til at involvere lokalpressen, men venter til efter nytår med at gå i aktion.

¤ pkt 3 Langtursstyrmandskursus.

Et kursus lokalt nås ikke i dette efterår, bl.a. begrundet i DFfR's passivitet. Det kan måske blive i foråret 2020.

Det vil blive overvejet, om vi skal sende folk på eksterne kurser. Et problem er at vi ikke har behov for styrmænd, der kan styre på 'ægte' langture, så en hel uddannelse er noget “overkill”.

¤ pkt 4 Sved På Panden (SPP-konkurrenceroning)

Vi vil deltage, da bestyrelsen var enig i, at roklubben først og fremmest er sat i verden for at være roklub, og kun som anden prioritet er en festklub.

Vi vil være klar med tilmeldinger med deltagernavne allerede i april/maj og vi vil opfordre medlemmer til at tilmelde sig.

¤ pkt 5 Aktivitetsplan for resten af året og hele 2020 med vægt på det næste halvår, samt økonomi.

Lisfonden (festfonden) er fredet resten af 2019, men vi kan bruge af den igen fra efter nytår. Vi lagde os fast på datoer, og vinterens aktiviteter fremgår af den udsendte aktivitetsplan.

Til den ordinære generalforsamling skal der laves en skriftlig bestyrelsesberetning om det forgangne års forløb. Den udsendes til alle sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil en kort mundtlig blive fremført, med kun omtale af årets mere usædvanlige hændelser - af hensyn til tilhørerne! Næstformanden syntes ikke om den idé, men kom i mindretal.

Datoen for generalforsamlingen bliver 11. marts.

Fælles Fødselsdagen for 10 - 12 runde og halvrunde bliver april eller maj. Nærmere følger..

Kanindåb bliver måske i 2020 kaldt 'høstfest' hvis der ingen kaniner er at døbe.

Af de fire madpakketure i rosæson 2020 skal mindst to arrangeres sådan, at de passive medlemmer kan deltage.

Næste bestyrelsesmøde bliver 6 januar kl 11:00 hvor Generalforsamlingen skal forberedes.