Indkaldelse til generalforsamling

Opdateret 26. februar 2018

 Der indkaldes herved til
Ordinær Generalforsamling
onsdag den 21. marts 2018 kl. 12.00
i Roklubben Øresunds lokaler.

 Dagsorden:

1.  Valg af dirigent og referent
2.  Valg af stemmeudvalg
3.  Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 
5.  Fremlæggelse af budget
6.  Indkomne forslag
7.  Forslag til kontingent
8.  Valg af bestyrelse, revisor og suppleant jfr. vedtægterne:

Kassereren. Bestyrelsen foreslår genvalg af Bente Bregendahl.     
Sekretæren Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjarne Knudsen

1 Revisor: - vælges for 1 år - Allan Elgaard – villig til genvalg
1 Suppleant: - vælges for 1 år - Ole Olesen - villig til genvalg

9.  Eventuelt.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.  Mail vgj@regama.dk.

 På bestyrelsens vegne

Den 26. februar 2018

Vilhelm Jensen,
Formand


 

 

Uddrag af referat fra ekstraordinær generalforsamling den 15. november 2017

Opdateret 24. november 2017

Formanden bød velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling og foreslog Allan til dirigent og Bjarne K til referent

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent
Allan og Bjarne K. blev valgt.

Dirigenten meddelte at dagsorden blev udvidet med et pkt. 4 - eventuelt.

Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg
Dirigenten foreslog, at vi udskød dette valg til der evt. blev brug for det, forsamlingen accepterede.

Pkt. 3 Kontingentforhøjelse
Bestyrelsen indstillede at kontingentet for Øresunds Ældreroere forhøjes pr.1.1. 2018
fra kr. 700.- pr. år til kr. 800,- pr. år.

Formanden begrundet kontingentforhøjelsen og forelagde klubbens budget for 2018.

Indtægter
Nuværende årlige kontingent er kr. 700,- pr. medlem pr. år.
Kr. 500,- heraf er kontingent til Roklubben Øresund for brugen af romateriellet og lokalerne.

Herefter er Øresunds Ældreroere budgetterede indtægter for 2018 - 45 medlemmer a kr. 200 – kr. 9.000,-

Udgifter

Budgetterede faste udgifter er:                                     kr. 7.150,-

Budgetterede variable udgifter er:                                kr. 5.290,-

Udgifter i alt                                                               kr.12.440,-

Budgetteret underskud (før kontingentforhøjelse)     kr.  3.440,-

En kontingentforhøjelse på kr. 100,- vil forøge klubbens årlige indtægter med kr. 4.500,- pr. år.

Kontingentforhøjelsen blev vedtaget med 1 stemme imod.

Pkt. 4 Eventuelt
Dirigenten gjorde opmærksom på at man ikke kan beslutte noget under punktet eventuelt, men at man kan komme med tilkendegivelse om de enkelte behandlede emner.

Roklubben Øresund - passive medlemmer
Rochefen informerede om at bestyrelsen vil komme med forslag om at fremtidige passive medlemmer af Roklubben Øresund fremover ikke vil kunne deltage i Øresunds Ældreroeres sociale arrangementer (onsdagenes kaffemøder, middage, mærkedagsarrangementer, runde fødselsdagsfester, mm)

Forslaget vil ikke berøre de 7 passive som i dag er på Øresunds Ældreroeres liste men kun berøre nye passive fra Roklubben Øresund som ønsker at komme på listen.
Roklubben Øresund s passive medlemmer betaler kun kontingent til Roklubben Øresund  (kr. 300,- år)
Målet er at sikre at der er balance i Øresunds Ældreroeres indtægter og udgifter fremover.

Efter bestyrelsens indlæg, fremført af rochefen var der en del kommentarer.

Blandt andet:
At bestyrelsens foreslåede ændring selvfølgelig skal følges op af, at ordet passive i vedtægternes § 4 slettes på den ordinære generalforsamling i marts 2018.

At en ikke uvæsentlig forudsætning for balance i budgettet er medlemstallet, vi er nu 45 betalende medlemmer af Øresunds Ældreroeres, og vi har tidligere har været oppe på 54 betalende medlemmer.

At en model kunne være at de passive kunne betale kr. 300.- til Roklubben Øresund og kr. 300.- til Øresunds Ældreroere

Afslutning
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for afviklingen og indlæg på generalforsamlingen. og sagde at det fremførte vil indgå i bestyrelsens arbejde.

Referatet er godkendt af dirigenten og formanden.


 

 

Uddrag af generalforsamlings referat den 15. marts 2017

Opdateret 1. april 2017

  • Vilhelm Jensen genvalgt som formand

  • Jørn Elsgaard genvalgt som rochef

  • Ole Olesen genvalgt som suppleant

  • Allan Elgaard genvalgt som revisor

Bjarne beder til, at hans forslag om deltagelse i Amagerregattaen bliver vedtaget. Det gjorde det

Opdateret 1. april 2017

Foto: Mogens Voigts

Formanden bød velkommen til Øresunds Ældreroeres 11. generalforsamling.

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent
Allan blev valgt til dirigent og Bjarne K til referent.

Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg
Dirigenten foreslog, at vi udskød dette valg til der evt. blev brug for det, forsamlingen accepterede.

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af beretning blev varetaget af formand, rochef og sekretær,

Bestyrelsens beretninger blev godkendt. Kopi af de 3 beretninger vedlægges.

4.  Fremlæggelse af revideret regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt med akklamation.

5.  Fremlæggelse af budget
Kassereren forelagde budgettet for 2017 som også blev godkendt.

6. Indkomne forslag
Forsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om atØresunds Ældreroere deltager i Amagerregattaen 2017

7. Forslag til kontingent
Kontingentet blev foreslået uændret kr. 700,- pr år - forslaget blev godkendt.

Pkt.  8 Valg af bestyrelse, revisor og suppleant jfr. Vedtægterne
Forsamlingen genvalgte Vilhelm Jensen som formand og Jørn Elsgaard som rochef

Allan Elgaard genvalgtes til revisor og Ole Olesen til suppleant.

Alle valg skete med akklamation.

Pkt. 9 Eventuelt.
Jørn uddelte diplomer til de kvinder og mænd som havde roet flest kilometer i 2016

Kvinder: Ninna med 278 km og herefter kom Anni med 259 km

Mænd: Bjarne K. med 340 km og herefter kom Peter med 334 km

Mogens omtalte klubbens hjemmeside som havde haft rigtig mange besøgende, antal besøg var dog meget svingede, der var størst interesse for referater fra fester samt rostatistikken.

Ebbe Reklamerede forden meget populæreårlige kaproning i regi af Øresunds Ældreroere Kaproningen vil blive afviklet i lagunen d. 21. juni 2017, tilmeldte skal være indstillet på at kunne bestride alle pladser i båden.

Kurt Holm: Rochef for Roklubben Øresund meddelte, at hvis man vil bruge klubbens nye Coastalbåd, skal der være mindst 2 rutinerede 2 åres roere i båden, og ved hårdt vejr skal alle 4 være rutinerede 2 åres roere.

Formanden og Ebbe uddelte idrætsmærkediplomer og mærker til roerne:

Karen Nielsen, Kurt Nielsen, Pelle Jandrup, Kurt Holm, Kurt Hiervagen, Peter Nørup, Alex Vestergaard, Ole Olesen, Allan Elsgaard og Mogens Voigts                               

Der blev i 2016 aflagt 15 Idrætsmærkeprøver, men der er plads til mange flere deltagere og gerne på dame siden.

Følgende roere har også bestået Idrætsmærkeprøven i 2016 og vil hen af vejen få udleveret mærke og diplom. 
Lis Nielsen, Preben Henningsen, Benny Nielsen, Finn Andersen og John Robinson

Formanden takkede Jytte for hendes gennem årene, store indsats med at styre kaffekassen

Herefter sluttede generalforsamlingen 2017, formand og dirigent takkede for god ro og orden,
(der var 32 stemme berettigede tilstede)

Refereret af Bjarne K                                             
15. marts 2017

Referatet er godkendt af dirigenten og formanden


 

 

Uddrag af generalforsamlings referat 2016

Opdateret 25. marts 2016

 Afholdt onsdag den 16. marts 2016

Formanden indledte med at bede de fremmødte rejse sig og sammen med ham mindes de 4 medlemmer, vi har mistet siden generalforsamlingen i 2015.
Herefter bød han velkommen til Øresunds Ældreroeres 10. generalforsamling, som han konstaterede var rettidigt indkaldt.

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent
Preben blev valgt til dirigent og Mary til referent.

Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg
Dirigenten foreslog, at vi afstod fra dette valg, medmindre der blev brug for det, hvilket accepteredes af de fremmødte.

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af beretning blev varetaget af formand og rochef. Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation. Kopi af begge beretninger vedlægges.

4.  Fremlæggelse af revideret regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt med akklamation.

5.  Fremlæggelse af budget
Kassereren forelagde budgettet for 2016, og der var enighed om, at det ser fornuftig ud.

6. Forslag til kontingent
Den kontingentforhøjelse, der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, er trådt i kraft, så punktet var ikke aktuelt.

Pkt. 7 Indkomne forslag
Der var ingen forslag fra medlemmerne. Bestyrelsens forslag til vedtægternes § 4, sidste afsnit, som var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev godkendt.

Pkt.  8 Valg af bestyrelse, revisor og suppleant jfr. vedtægterne
Kasserer og sekretær ønskede ikke genvalg. Forsamlingen valgte Bente Bregendahl til kasserer og Bjarne Knudsen til sekretær.
Ole genvalgtes til Suppleant.
 
Allan genvalgtes til revisor in absentia (fuldmagt fandtes).
Alle valg skete med akklamation.

Pkt. 9 Eventuelt. Herunder vil Rochefen orientere om det nye Rokort

Vilhelm uddelte herefter idrætsmærkediplomer og nåle. Diplom m/nål fik: Steen, Ebbe, Karen og Lis. U/nål fik: Preben, Kurt, Alex, Benny, Finn A., Peter, Ole og Mogens. Allan og Hans var ikke til stede, så de må hyldes ved en anden lejlighed.

Formanden takkede festudvalget for deres indsats, - ikke mindst i.f.m. kilometerjægerfesten. Det har været svært at finde et nyt festudvalg, Men Bent Jensen har meldt sig og vil udpege sine medarbejdere ad hoc. Iflg. formanden kan de, der ikke hidtil har været så flinke til at hjælpe til, forvente at blive indkaldt.

Herefter informere rochefen om det nye rokort, som han forventer sig meget af, og som er nødvendigt af 3. årsager:
1. P.g.a. vore vedtægter. 2. Styrker samarbejdet med Øresund. 3. Giver en bedre statistik. Vi indfører det som en 3. trins raket med start 6/4. Mail følger til alle. Kopi af orienteringen er vedlagt.

Vilhelm mindede om, at man skal huske at skrive sig på listen til kaproningen og oplyste, at liste til kilometerjægerfesten bliver sat op den 6. april og taget ned igen den 1. maj.

Kommentarer/spørgsmål fra forsamlingen:
Mogens: - fortalte, at Lippert for mange år siden havde ydet en indsats for Politiets Idrætsforening i en enkelt sæson og overrakte ham et diplom.

Ebbe: - opfordrede til, at endnu flere skrev sig på listen til idrætsmærket.

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og overrakte dem en flot vingave.

Herefter sluttede generalforsamlingen 2016, og formand og dirigent takkede for god ro og orden, og dirigenten bad os råbe hurra for Øresunds Ældreroere.

Refereret af Mary
16. marts 2016

Referatet er godkendt af formanden, dirigenten og kassereren.


 

 

Uddrag af generalforsamlings referat 2015

Opdateret 13. juni 2015Formanden bød velkommen til ”Øresunds Ældreroeres” 9. Generalforsamling, hvor der var et flot fremmøde, hvorefter vi gik over til

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent
Allan blev valgt og konstaterede, at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Mary blev valgt til referent.

Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg
Dirigenten foreslog, at vi afstod fra dette valg, medmindre der blev brug for det, hvilket accepteredes af de fremmødte.

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af beretning blev varetaget af formand og rochef.

Inden den egentlige beretning havde formanden nogle bemærkninger. Bl.a. p.g.a. den kommende kæmpe Fødselsdagsfest mindede han om, at vi kun har ret til at være i klubhuset i tidsrummet 09.00-16.00.

Vi disponerer over bådene kl. 10.00-14.00. I undtagelsestilfælde, f.eks. ved langture, skal dette meldes til formanden, der kontakter Roklubben Øresund, hvor vi desværre må konstatere, at der stadig er nogle få medlemmer, som ikke er ret glade for os, hvilket gør det endnu vigtigere at overholde aftalerne med dem.

Herefter fulgte beretningen, der vedlægges som bilag.

Der var pæne ord til Formandens beretning fra Bjarne og Bent. Bent var oprigtigt glad for, at hans indlæg på Hjemmesiden vedr. sikkerhed havde resulteret i de to spændende Temadage. Han udtrykte også håbet om, at mange vil bære redningsvest på roturene, - et håb også Nina gav udtryk for.

Vilhelm kvitterede for de pæne ord og lovede, at kontakte Nicki fra DFfR med henblik på at afholde kæntringsøvelse.

Formanden gav i øvrigt udtryk for sin ærgrelse over det ringe fremmøde til Nicki's foredrag.

Rochefen fik herefter ordet. Hans indledte med lidt statistik: Resultatet for 2014 var desværre ikke så fremragende, hvilket dog først og fremmest skyldtes det dårlige vejr. Vi roede i gennemsnit 120 km i 2014, hvor resultatet i 2013 var 159 km.

Herefter uddeltes der diplomer til dem, der har roet mest:

Damerne: Nr. 1 blev Vibeke med 188 km og nr. 2 Anni med 182 km.
Herrerne: Nr.1 blev Peter med 240 km og nr. 2 Jørn E. med 222 km

Hans håber, som alle vi andre, på godt vejr i sæsonen 2015.

Herefter var bestyrelsens beretning forelagt, og den blev godkendt med akklamation.

4.  Fremlæggelse af regnskab for året 2015

5.  Fremlæggelse af budget for 2015

6. Forslag til kontingent
Kassereren gennemgik regnskab og budget, der var udsendt til medlemmerne i forvejen.

Per ville vide, om vi tager nye medlemmer ind fra ventelisten, hvortil formanden svarede et klart NEJ.

Lippert mente, at vi bør overveje en kontingentforhøjelse. Kassereren var enig i, at dette bør overvejes fra 2017.
Vibeke havde et spørgsmål om de forskellige kontingenter, vi betaler til anden side. Jan svarede, at dette er vi nødt til, og at vi også har glæde af denne udgift.

Herefter blev regnskab og budget godkendt med akklamation.

Pkt. 7 Valg af bestyrelse jfr. Vedtægterne
Vilhelm blev genvalgt, og til ny Rochef valgtes Jørn E., som takkede for valget. Allan og Ole genvalgtes til Revisor hhv. Suppleant. Alle valg skete med akklamation.

Pkt. 8 Indkomne forslag
Nina havde indsendt et forslag vedr. Saltholm-turen, som Vilhelm afviste, da han mener, at det fungerer udmærket, at vi aftaler det en uge i forvejen og så må acceptere aflysning på dagen, hvis vejret ikke er egnet.

Pkt. 9 Eventuelt
Vi skal lige huske, at vi ikke har et Festudvalg, - og som Formanden siger: Uden Festudvalg – ingen Fester – så det er op til os selv.

11. juli 2017 har vi 10 års jubilæum som selvstændig klub. Bestyrelsen kommer med et forslag til arrangementet, som dog ikke kommer til at foregå på selve dagen, da det er formandens 75 års fødselsdag.

Da der skal bruges mange penge, besluttedes det at forhøje kaffeprisen fra den 1. juli 2015 til 10 kr.

På forespørgsel fra Jørn oplyste Vilhelm, at Bestyrelsen til enhver tid har lov til at foretage ændringer i Roreglementet, men ikke i Vedtægterne.

Mogens informerede om, at tilmeldingsliste til fødselsdagsfesten er tilgængelig fra på onsdag og vil være fremlagt i 3 uger.

Vilhelm uddelte herefter idrætsmærkediplomer og nåle og fik hermed sit ønske fra sidste år om at skulle uddele mange flere diplomer/nåle i 2015 opfyldt.

Freddy kom med den glædelige oplysning, at Bente også i år vil stå for kaffebrygningen i sommer.

Ebbe konkluderede, at vi alle konkurrerer med os selv. – Hvorfor skal vi ikke også konkurrere indbyrdes? Det kunne f.eks. være med indbyrdes kaproning. Dagen kunne være den dag, vi har ”Grill på Stranden”. Ebbe udarbejder et forslag til godkendelse i Bestyrelsen.

Herefter sluttede Generalforsamlingen 2015. Allan takkede for god ro og orden, og Vilhelm gjorde det samme, samt takkede Allan for den glimrende måde, han havde håndteret Generalforsamlingen på og Hans for sit arbejde i sin Rochef periode.

Refereret af Mary
30. marts 2015

Referatet er godkendt af formanden, dirigenten og kassereren.